• Archiwa Tagów nasa
 • LEGO 21312 Women of NASA — recen­zja

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Co praw­da, gdy piszę ten post, zestaw LEGO #21312 Women of NASA (Kobie­ty z NASA) ma już 2.5 roku i nie jest dostęp­ny w ofi­cjal­nej sprze­da­ży. Jed­nak jeśli uda Wam się jesz­cze gdzieś go dostać, to sko­rzy­staj­cie z oka­zji.

  Wspo­mnia­ny zestaw LEGO na ryn­ku poja­wił się pod koniec 2017 roku jako hołd dla kobiet pra­cu­ją­cych w NASA dla dobra nauki od począt­ku powsta­nia agen­cji. W pudeł­ku znaj­dzie­my 231 kloc­ków wraz z ksią­żecz­ką opi­su­ją­cą boha­ter­ki zesta­wu, auto­rów pomy­słu oraz instruk­cję mon­ta­żu. Zestaw to tzw. LEGO Ide­as, czy­li pro­jekt wymy­ślo­ny przez użyt­kow­ni­ków i wdro­żo­ny przez fir­mę LEGO.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2271Facebooktwittermailby feather
 • LEGO — Rakie­ta Saturn V — czy war­to?

  W 2017 roku LEGO wyda­ło fanow­ski” zestaw NASA Apol­lo Saturn V w ramach serii LEGO Ide­as — potęż­ny model rakie­ty, któ­ra wynio­sła ludzi na Księ­życ. Czy war­to wydać kil­ka­set zł na te kloc­ki?

  Nie skła­da­łem kloc­ków LEGO chy­ba od pod­sta­wów­ki 😉 Kie­dy jed­nak na ryn­ku poja­wił się zestaw NASA Apol­lo Saturn V, stwo­rzo­ny przez fanów w ramach serii LEGO Ide­as o nume­rze 21309, wie­dzia­łem, że prę­dzej czy póź­niej go kupię. Począt­ko­wo zestaw kosz­to­wał ponad 600 zł. Z cza­sem zaczął tanieć i uda­ło mi się go dostać za 425 zł w inter­ne­to­wej księ­gar­ni Boni​to​.pl w stycz­niu 2019. Jak na tak skom­pli­ko­wa­ny i duży set, cena jest świet­na, cho­ciaż kil­ka­set zło­tych to jed­nak spo­ry wyda­tek. Czy war­to wydać te parę stó­wek na kloc­ki? Dla fanów LEGO, jak i fanów astro­nau­ty­ki odpo­wiedź jest według mnie jed­na — war­to, i to bar­dzo! Ba! Myślę, że to rów­nież dobry pomysł dla laików w tej dzie­dzi­nie tech­ni­ki, któ­rzy chcie­li­by się cze­goś dowie­dzieć o pro­gra­mie Apol­lo 🙂

  Zestaw Saturn V wyko­na­ny jest w ska­li 1:100 i po zło­że­niu ma 1 metr wyso­ko­ści. Posia­da 1969 ele­men­tów. Mówi Wam coś ta licz­ba? To nie przy­pa­dek 🙂 W 1969 roku czło­wiek po raz pierw­szy sta­nął na Księ­ży­cu wła­śnie dzię­ki pro­gra­mo­wi Apol­lo i rakie­cie Saturn V. Pudeł­ko jest bar­dzo duże, a w środ­ku sze­lesz­czą set­ki kloc­ków. Opa­ko­wa­nie zosta­ło bar­dzo ład­nie zapro­jek­to­wa­ne i jest ono boga­te w szcze­gó­ły misji Apol­lo. Na tyl­nej stro­nie pudeł­ka roz­ry­so­wa­ny jest sche­mat funk­cjo­nal­ny poszcze­gól­nych modu­łów sys­te­mu — czy­li rakie­ty Saturn V oraz lądow­ni­ka księ­ży­co­we­go.

  Opa­ko­wa­nie zesta­wu NASA Apol­lo Saturn V
  Czy­taj dalej!!  Post ID 2271Facebooktwittermailby feather