Wresz­cie jasna kome­ta!

Po dwóch obie­cu­ją­cych kome­tach C/2019 Y4 (ATLAS) oraz C/2020 F8 (SWAN), któ­rych zapo­wia­da­ne duże jasno­ści zakoń­czy­ły się fia­skiem, w koń­cu docze­ka­li­śmy się obiek­tu, któ­ry już teraz moż­na obser­wo­wać na pol­skim nie­bie jako kome­tę jasną, zwar­tą i z pięk­nym war­ko­czem. Warun­ki do obser­wa­cji C/2020 F3 (NEO­WI­SE) (bo taką nazwę nosi to cia­ło nie­bie­skie) powin­ny popra­wiać się z dnia na dzień!

Kome­ta NEO­WI­SE” (nazwa pocho­dzi od kosmicz­ne­go obser­wa­to­rium WISE/NEOWISE, któ­re pro­wa­dzi obser­wa­cje pla­ne­to­id i komet w pod­czer­wie­ni zosta­ła odkry­ta zale­d­wie 27 mar­ca tego roku. Obec­nie minę­ła już na swo­jej orbi­cie punkt przy­sło­necz­ny (pery­he­lium — punkt orbi­tal­ny naj­bliż­szy Słoń­cu) i nic nie wska­zu­je na to, aby bli­skość naszej gwiaz­dy zaszko­dzi­ła kome­cie.

Obiekt jest bar­dzo jasny, bo osią­ga blask 0.8 magni­tu­do, co moż­na porów­nać do nie­któ­rych jasnych gwiazd na nie­bie. Gło­wa kome­ty jest zwar­ta i jasna, a war­kocz dłu­gi i pięk­ny. Jest to kome­ta dłu­go­okre­so­wa i jej kolej­ny powró w bli­skie rejo­ny Ukła­du Sło­necz­ne­go nastą­pi za nie­ca­łe 7 tysię­cy lat.

Obec­nie kome­ta prze­by­wa w pobli­żu Słoń­ca i jest widocz­na nad ranem nie­dłu­go przed wscho­dem naszej gwiaz­dy. Utrud­nia to znacz­nie jej obser­wa­cje, ale licz­ne zdję­cia poka­zu­ją, że dostrze­że­nie NEO­WI­SE” jest moż­li­we i łatwe. Kome­ty nale­ży szu­kać tuż po godzi­nie 3 nad ranem bar­dzo nisko nad pół­noc­no-wschod­nim hory­zon­tem. Znaj­du­je się ona w kon­ste­la­cji Woź­ni­cy i moż­na ją namie­rzyć” odno­sząc się do bar­dzo jasnej gwiaz­dy w tam­tym rejo­nie nie­ba — Kapel­li. Wystar­czy odna­leźć ją nie­uzbro­jo­nym okiem i poszu­ki­wać kome­ty dokład­nie pod nią, nisko nad linią wid­no­krę­gu.

Do dostrze­że­nia kome­ty obec­nie nie­zbęd­na będzie lor­net­ka. A to ze wzglę­du na jasne tło nie­ba o tej porze w tam­tej czę­ści sfe­ry nie­bie­skiej (Słoń­ce jest wte­dy tuż pod hory­zon­tem). Poniż­sza map­ka przed­sta­wia pozy­cję kome­ty przez 3 dni — 6,78 lip­ca nad ranem. W kolej­nych dniach będę umiesz­czał nowe map­ki do łatwe­go odna­le­zie­nia kome­ty, któ­rej pozy­cja z każ­dym dniem będzie coraz lep­sza do obser­wa­cji z Pol­ski. Map­ki będą się poja­wiać wyłącz­nie na Face­bo­oku, gdzie ser­decz­nie zapra­szam — pro­fil Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba.

W poło­wie lip­ca kome­ta będzie widocz­na już przez całą noc i na znacz­nie ciem­niej­szym tle nie­ba. Jej jasność zapew­ne zma­le­je, ale jest szan­sa, że dzię­ki dogod­nym warun­kom obser­wa­cyj­nym będzie ona widocz­na nie­uzbro­jo­nym okiem!

Pozy­cja kome­ty C/2020 F3 (NEO­WI­SE) w dniach 678 lip­ca 2020

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.