Kosmos — Moż­li­we Świa­ty

Nie tak daw­no temu wpa­dła mi w ręce książ­ka pt. Kosmos — Moż­li­we Świa­ty” Ann Druy­an. Zapew­ne koja­rzy­cie wspa­nia­łą serię Kosmos autor­stwa Car­la Saga­na. Jej dwu­czę­ścio­wa ekra­ni­za­cja obi­ła się sze­ro­kim echem na świe­cie i war­to ją sobie odświe­żyć choć­by dla wspa­nia­łych reali­za­cji histo­rii i obra­zów tam zawar­tych 🙂

Tym­cza­sem wspo­mnia­na prze­ze mnie książ­ka to trze­cia część serii. Autor­ką jej jest żona Saga­na — słyn­ne­go, zmar­łe­go już astro­fi­zy­ka, iko­ny świa­ta popu­la­ry­za­cji astro­no­mii, auto­ra słyn­ne­go cyta­tu o Zie­mi — błę­kit­nej krop­ce w oce­anie Wszech­świa­ta 🌍

Naj­now­sza część to znów podróż przez bez­kre­sne obsza­ry Kosmo­su, ale nie tyl­ko tego poza naszą pla­ne­tą. Druy­an się­ga też wgłąb nie­sa­mo­wi­te­go świa­ta ludz­kie­go umy­słu i ludz­kiej inwen­cji. W opo­wie­ści tej znaj­dzie­cie soczy­ste jak grec­kie brzo­skwi­nie 🍑 opi­sy posta­ci w histo­rii ludz­ko­ści, któ­re przy­czy­ni­ły się do roz­wo­ju naszej cywi­li­za­cji, a nie­jed­no­krot­nie przy­pła­ci­ły to swo­im zdro­wiem i życiem. Spo­tka­cie się z opi­sa­mi, któ­re zabio­rą Was w umy­sły naszych przod­ków, patrzą­cych w nie­bo i pró­bu­ją­cych zro­zu­mieć ich świat.

Z nie­ma­łym szo­kiem zro­zu­mie­cie, że kosmos to też świat wokół nas i poszu­ku­jąc życia poza Zie­mią, powin­ni­śmy lepiej zro­zu­mieć to nasze, na naszej pla­ne­cie — choć­by odkry­wa­jąc takie feno­me­ny jak zbio­ro­wa inte­li­gen­cja i świa­do­mość drzew, któ­re komu­ni­ku­ją się ze sobą za pomo­cą sie­ci pod­ziem­nej two­rzą­cej coś w rodza­ju neu­ro­nów w mózgu! 🤯
Wspa­nia­ła książ­ka, pięk­nie wyda­na! Pole­cam ją ser­decz­nie każ­de­mu na dłu­gie jesien­ne i zimo­we wie­czo­ry! 📖

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.