Obser­wa­cje sate­li­tów Star­link

Cel i funk­cje sie­ci Star­link

Star­link to sieć sate­li­tów fir­my Spa­ceX na niskiej orbi­cie oko­ło­ziem­skiej, któ­re mają świad­czyć usłu­gi dostę­pu niskich opóź­nień do sie­ci Inter­net. Popyt na takie usłu­gi ma pocho­dzić w szcze­gól­no­ści z tych obsza­rów naszej pla­ne­ty, gdzie obec­nie dostęp do połą­czeń naziem­nych jest nie­moż­li­wy lub znacz­nie utrud­nio­ny. Fir­ma chce z tego rodza­ju usług uczy­nić jed­no ze swo­ich źró­deł docho­du.

Sate­li­ty Star­link są wyno­szo­ne w prze­strzeń kosmicz­ną przez rakie­ty Fal­con 9.

Rakie­ta Fal­con 9 w locie z pierw­szą z serii v1.0 sate­li­tów Star­link. Źró­dło: Spa­ceX.

W pierw­szej fazie budo­wy sys­te­mu na orbi­ty o wyso­ko­ści 550 km mają tra­fić 1584 ładun­ki. W dal­szych kro­kach fir­ma będzie roz­bu­do­wy­wa­ła kon­ste­la­cję o kolej­ne egzem­pla­rze. Doce­lo­wo sieć ma skła­dać się z oko­ło 12 000 sate­li­tów na orbi­tach o trzech róż­nych wyso­ko­ściach (340 km, 550 km i 1200 km).

Gra­fi­ka pre­zen­tu­ją­ca pokry­cie pierw­szej war­stwy orbi­tal­nej o inkli­na­cji 53 stop­ni i wyso­ko­ści 550 km sate­li­ta­mi Star­link. Źró­dło: Lamid58.

Spis tre­ści

  1. Wstęp
  2. Cel i funk­cje sie­ci Star­link
  3. Budo­wa sate­li­tów i ich wypo­sa­że­nie
  4. Histo­ria budo­wy sie­ci
  5. Jak obser­wo­wać sate­li­ty Star­link?
  6. Źró­dła