Obser­wa­cje sate­li­tów Star­link

Porad­nik powstał we współ­pra­cy z redak­cją por­ta­lu Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii (link).

Wizja arty­stycz­na sate­li­tów Star­link. Gra­fi­ka: Spa­ceX.

Począw­szy od 24 maja 2019 roku, gdy w prze­strzeń wynie­sio­na zosta­ła pierw­sza pacz­ka sate­li­tów Star­link fir­my Spa­ceX, poprzez kolej­ne misje umiesz­cze­nia następ­nych obiek­tów tego typu na orbi­cie oko­ło­ziem­skiej, coraz wię­cej osób obser­wu­je na nie­bie ich prze­lo­ty. Słyn­ny już pociąg Star­lin­ków” przy­ku­wa uwa­gę nie tyl­ko osób zorien­to­wa­nych w tema­cie, ale przede wszyst­kim tych, któ­rzy takie­go wido­ku się nie spo­dzie­wa­li. Istot­ną rolę odgry­wa tu duże albe­do sate­li­tów wysła­nych w pierw­szych par­tiach, niska wyso­kość na jakiej się znaj­du­ją i nie­wiel­kie roz­pro­sze­nie na orbi­cie po star­cie. Sate­li­ty widać nawet z cen­trów naj­więk­szych miast. Jeśli zatem widzia­łeś dziw­ny rzą­dek świe­cą­cych punk­tów, prze­mie­rza­ją­cych mia­ro­wym tem­pem nie­bo nad Tobą, z pew­no­ścią byłeś świad­kiem prze­lo­tu gru­py sate­li­tów kon­ste­la­cji Star­link. Oto kom­pen­dium wie­dzy na temat celu, budo­wy oraz metod prze­wi­dy­wa­nia prze­lo­tów oraz spo­so­bów obser­wa­cji Star­lin­ków”.

Spis tre­ści

  1. Wstęp
  2. Cel i funk­cje sie­ci Star­link
  3. Budo­wa sate­li­tów i ich wypo­sa­że­nie
  4. Histo­ria budo­wy sie­ci
  5. Jak obser­wo­wać sate­li­ty Star­link?
  6. Źró­dła