Obser­wa­cje sate­li­tów Star­link

Źró­dła infor­ma­cji o sate­li­tach Star­link

https://​www​.star​link​.com/ — ofi­cjal­na stro­na sys­te­mu Star­link

https://​www​.spa​cex​.com/ — ofi­cjal­na stro­na fir­my Spa­ceX, wła­ści­cie­la kon­ste­la­cji Star­link

https://​www​.heavens​-abo​ve​.com/ — ser­wis dla obser­wa­to­rów Heavens Abo­ve

https://​find​star​link​.com/ — ser­wis do śle­dze­nia sate­li­tów Star­link nad wybra­ną loka­li­za­cją

https://​arxiv​.org/​p​d​f​/​2003​.​07251​.​pdf - First obse­rva­tions and magni­tu­de measu­re­ment of SpaceX’s Dark­sat

https://​forum​.nasa​spa​ce​fli​ght​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​t​o​p​i​c​=​48981.0 — wąt­ki na forum NASA­Spa­ce­fli­ght, poświę­co­ne sie­ci Star­link

https://​www​.red​dit​.com/​r​/​S​t​a​r​l​i​n​k​/​w​i​k​i​/​i​n​dex — naj­częst­sze pyta­nie i odpo­wie­dzi doty­czą­ce sie­ci Star­link

Naj­cie­kaw­sze arty­ku­ły o Star­lin­kach na por­ta­lu Ura­nii

Sate­li­ty Star­link widocz­ne na noc­nym nie­bie

Zro­zu­mie­nie wpły­wu kon­ste­la­cji sate­li­tów na bada­nia astro­no­micz­ne

Spa­ceX chwa­li się postę­pa­mi w przy­ciem­nia­niu sate­li­tów Star­link

Wszyst­kie arty­ku­ły poświę­co­ne sie­ci Star­link moż­na prze­glą­dać pod tagiem Star­link.

Spis tre­ści

  1. Wstęp
  2. Cel i funk­cje sie­ci Star­link
  3. Budo­wa sate­li­tów i ich wypo­sa­że­nie
  4. Histo­ria budo­wy sie­ci
  5. Jak obser­wo­wać sate­li­ty Star­link?
  6. Źró­dła