Obser­wa­cje sate­li­tów Star­link

Histo­ria budo­wy sie­ci

Spa­ceX zaczął budo­wę swo­je­go sys­te­mu od wynie­sie­nia dwóch pro­to­ty­po­wych sate­li­tów Tin­tin A i Tin­tin B 22 lute­go 2018 roku. Był to dodat­ko­wy ładu­nek regu­lar­nej misji wyno­szą­cej hisz­pań­skie­go sate­li­tę szpie­gow­skie­go Paz. Każ­dy z testo­wych ładun­ków ważył oko­ło 400 kg i został wypo­sa­żo­ny w ter­mi­na­le do komu­ni­ka­cji w paśmie Ku ze sta­cja­mi naziem­ny­mi.

Dru­gi lot testo­wy odbył się 24 maja 2019 r. W misji wynie­sio­no już 60 sate­li­tów o kon­struk­cji zbli­żo­nej do przy­szłych ope­ra­cyj­nych ładun­ków. Każ­de urzą­dze­nie waży­ło 227 kg. Sate­li­ty tra­fi­ły też na ope­ra­cyj­ną dla tej kon­ste­la­cji orbi­tę o inkli­na­cji 53 stop­ni i wyso­ko­ści 550 km.

Pierw­szy ope­ra­cyj­ny zestaw 60 sate­li­tów (Star­link 1) został umiesz­czo­ny na orbi­cie 11 listo­pa­da 2019 r. Ope­ra­cyj­ne sate­li­ty róż­ni­ły się od serii V0.9 posia­da­niem urzą­dzeń do komu­ni­ka­cji w paśmie Ka, zwięk­szo­ną licz­bą gene­ro­wa­nych wią­zek i prze­pu­sto­wo­ścią. Masa sate­li­ty zwięk­szy­ła się o 33 kg do 260 kg w sto­sun­ku do testo­wej serii.

Do tej pory (stan na 31 mar­ca 2020 r.) prze­pro­wa­dzo­no 5 misji i w każ­dej z nich wynie­sio­no 60 sate­li­tów wer­sji V1.0.

60 sate­li­tów Star­link z lotu 24 maja 2019 r., widocz­ne w ładow­ni rakie­ty Fal­con 9 przed wypusz­cze­niem na orbi­cie. Źró­dło: Spa­ceX.

Obec­ny stan

Do tej pory wyko­na­no 5 misji sate­li­tów Star­link w ope­ra­cyj­nej wer­sji 1.0. Łącz­nie na orbi­cie umiesz­czo­no 300 takich ładun­ków.

Star­link L111 listo­pa­da 2019 r.

Star­link L27 stycz­nia 2020 r.

Star­link L329 stycz­nia 2020 r.

Star­link L417 lute­go 2020 r.

Star­link L518 mar­ca 2020 r.

Naj­bliż­sze pla­ny

W kwiet­niu pla­no­wa­ne jest prze­pro­wa­dze­nie 6. misji ope­ra­cyj­nej, w któ­rej wynie­sio­nych zosta­nie kolej­ne 60 sate­li­tów.

Fir­ma Spa­ceX zapo­wia­da­ła pla­ny prze­pro­wa­dza­nia aż dwóch star­tów z sate­li­ta­mi Star­link mie­sięcz­nie. Od począt­ku roku przez trzy mie­sią­ce zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne 4 loty. W pla­nach na 2020 r. jest prze­pro­wa­dze­nie w sumie 24 misji.

Spis tre­ści

  1. Wstęp
  2. Cel i funk­cje sie­ci Star­link
  3. Budo­wa sate­li­tów i ich wypo­sa­że­nie
  4. Histo­ria budo­wy sie­ci
  5. Jak obser­wo­wać sate­li­ty Star­link?
  6. Źró­dła