• Archiwa Tagów czerwona planeta
  • Opo­zy­cja Mar­sa

    8 kwiet­nia 2014 roku o godzi­nie 21:03 Mars znaj­dzie się w tzw. opo­zy­cji. Jest to układ w prze­strze­ni, w któ­rym Słoń­ce, Zie­mia i trze­ci obiekt znaj­du­ją się w jed­nej linii w poda­nej kolej­no­ści. W opo­zy­cji mogą zna­leźć się wszyst­kie pla­ne­ty okrą­ża­ją­ce Słoń­ce dalej, niż Zie­mia. Jed­ną z tych pla­net jest wła­śnie Mars. Czer­wo­na Pla­ne­ta wzej­dzie oko­ło godzi­ny 20:00 i będzie widocz­na przez całą noc, do godzi­ny 6:00. Opo­zy­cja ma jesz­cze jed­ną cechę — obiekt w niej się znaj­du­ją­cy osią­ga naj­wyż­szą wyso­kość na nie­bie, nad połu­dnio­wym hory­zon­tem (tzw. góro­wa­nie) dokład­nie o pół­no­cy. Wypa­truj­my zatem Mar­sa jasno świe­cą­ce­go czer­wo­na­wym kolo­rem w dowol­nym momen­cie nocy. Poniż­sza map­ka uka­zu­je pozy­cję pla­ne­ty ok. godzi­ny 22:00. Zoba­czy­my tam tak­że pod­po­wiedź — Mars znaj­du­je się bli­sko jasnej gwiaz­dy — Spi­ki, któ­ra pomo­że nam w loka­li­za­cji pla­ne­ty. War­to tej nocy popa­trzeć w nie­bo. W opo­zy­cji obiekt jest naj­ja­śniej­szy. Czer­wo­na Pla­ne­ta osią­gnie jasność ‑1.26 mag. Na tak jasne­go Mar­sa kolej­ny raz przyj­dzie nam pocze­kać do 2016 roku.

    Mars w opozycji, 08.04.2014 godz. 22:00

    Mars w opo­zy­cji, 8.04.2014 godz. 22:00 (Źr.: Stel­la­rium)

    Facebooktwittermailby feather