• Archiwa Tagów planeta
 • Wenus wie­czo­rem, Wenus rano

  Nie­zwy­kła sytu­acja ma aktu­al­nie miej­sce na wie­czor­nym i poran­nym nie­bie. Wenus — naj­ja­śniej­sza pla­ne­ta widocz­na z Zie­mi jest widocz­na przez naj­bliż­sze dni zarów­no po zacho­dzie, jak i przed wscho­dem Słoń­ca. Kolej­na taka oka­zja na obser­wa­cje Wenus po zmierz­chu o świ­cie wystą­pi dopie­ro w 2025 roku.

  Pla­ne­ta Wenus w nor­mal­nych oko­licz­no­ściach obser­wo­wal­na jest albo wie­czo­rem, albo rano. Wyni­ka to z fak­tu, że znaj­du­je się ona albo po wschod­niej albo po zachod­niej stro­nie Słoń­ca. Dla­te­go też Wenus zacho­dzi póź­niej, niż nasza gwiaz­da (widocz­ność wie­czor­na) lub zanim Słoń­ce wzej­dzie (widocz­ność wschod­nia).

  Wenus wieczorem i rano 18/19 marca 2017 (źr. Stellarium)
  Wenus wie­czo­rem i rano 1819 mar­ca 2017 (źr. Stel­la­rium)

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1720

  Facebooktwittermailby feather
 • Poran­ne obser­wa­cje Mer­ku­re­go

  W naj­bliż­szych dniach wystą­pią dogod­ne warun­ki do poran­nych obser­wa­cji Mer­ku­re­go, naj­bliż­szej pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go. Mer­ku­ry będzie widocz­ny mię­dzy 5 i 6 rano jako dość jasno świe­cą­cy punkt nad wschod­nim hory­zon­tem.

  Naj­le­piej szu­kać pla­ne­ty oko­ło 1 listo­pa­da. Z każ­dym dniem Mer­ku­ry będzie coraz bli­żej Słoń­ca i będzie tym samym niżej nad hory­zon­tem o danej godzi­nie. Jed­nak zanim na dobre znik­nie z poran­ne­go nie­ba, kil­ka nad­cho­dzą­cych dni to szan­sa na zaob­ser­wo­wa­nie tej zazwy­czaj trud­nej w odna­le­zie­niu pla­ne­ty.

  Wiel­kość Mer­ku­re­go i jego odle­głość od Zie­mi nie pozwo­li nam ama­tor­ski­mi meto­da­mi na obser­wa­cji jego tar­czy. Zoba­czy­my jedy­nie świe­cą­cy punkt. Jed­nak sama świa­do­mość obser­wa­cji tego roz­pa­lo­ne­go od Słoń­ca ska­li­ste­go świa­ta jest czymś wyjąt­ko­wym.

  merkury 2014.11.01

  Mer­ku­ry 01.11.2014 godz. 5:30 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather


 • Opo­zy­cja Satur­na

  Nie­co ponad mie­siąc po opo­zy­cji Mar­sa, doj­dzie do opo­zy­cji Satur­na. Jest to układ w prze­strze­ni, w któ­rym Słoń­ce, Zie­mia i trze­ci obiekt znaj­du­ją się w jed­nej linii w poda­nej kolej­no­ści. W opo­zy­cji mogą zna­leźć się wszyst­kie pla­ne­ty okrą­ża­ją­ce Słoń­ce dalej, niż Zie­mia. Tym razem będzie to Saturn. Zja­wi­sko nastą­pi o godzi­nie 18:27 10 maja, lecz wte­dy pla­ne­ta nie będzie jesz­cze widocz­na. Saturn wzej­dzie nad hory­zont i sta­nie się widocz­ny po zmierz­chu, czy­li oko­ło godzi­ny 20:45. Będzie go moż­na obser­wo­wać do świ­tu, oko­ło godzi­ny 4:30. Obiekt w okre­sie opo­zy­cji osią­ga naj­więk­szą jasność. Saturn będzie świe­cił tej nocy z jasno­ścią 0.27 mag. Posia­da­jąc lor­net­kę o powięk­sze­niu co naj­mniej 20x lub sil­niej­szy przy­rząd optycz­ny, wyko­rzy­staj­my oka­zję dobrych warun­ków obser­wa­cyj­nych i poku­śmy się o dostrze­że­nie pier­ście­ni tej pięk­nej pla­ne­ty.

  Poniż­sza map­ka uka­zu­je Satur­na oko­ło pół­no­cy i pozwa­la go zlo­ka­li­zo­wać w odnie­sie­niu do innych jasnych obiek­tów na nie­bie.

  Saturn w opozycji, 10.05.2014 godz. 23:50Saturn w opo­zy­cji, 10.05.2014 godz. 23:45

  Facebooktwittermailby feather
 • Opo­zy­cja Mar­sa

  8 kwiet­nia 2014 roku o godzi­nie 21:03 Mars znaj­dzie się w tzw. opo­zy­cji. Jest to układ w prze­strze­ni, w któ­rym Słoń­ce, Zie­mia i trze­ci obiekt znaj­du­ją się w jed­nej linii w poda­nej kolej­no­ści. W opo­zy­cji mogą zna­leźć się wszyst­kie pla­ne­ty okrą­ża­ją­ce Słoń­ce dalej, niż Zie­mia. Jed­ną z tych pla­net jest wła­śnie Mars. Czer­wo­na Pla­ne­ta wzej­dzie oko­ło godzi­ny 20:00 i będzie widocz­na przez całą noc, do godzi­ny 6:00. Opo­zy­cja ma jesz­cze jed­ną cechę — obiekt w niej się znaj­du­ją­cy osią­ga naj­wyż­szą wyso­kość na nie­bie, nad połu­dnio­wym hory­zon­tem (tzw. góro­wa­nie) dokład­nie o pół­no­cy. Wypa­truj­my zatem Mar­sa jasno świe­cą­ce­go czer­wo­na­wym kolo­rem w dowol­nym momen­cie nocy. Poniż­sza map­ka uka­zu­je pozy­cję pla­ne­ty ok. godzi­ny 22:00. Zoba­czy­my tam tak­że pod­po­wiedź — Mars znaj­du­je się bli­sko jasnej gwiaz­dy — Spi­ki, któ­ra pomo­że nam w loka­li­za­cji pla­ne­ty. War­to tej nocy popa­trzeć w nie­bo. W opo­zy­cji obiekt jest naj­ja­śniej­szy. Czer­wo­na Pla­ne­ta osią­gnie jasność ‑1.26 mag. Na tak jasne­go Mar­sa kolej­ny raz przyj­dzie nam pocze­kać do 2016 roku.

  Mars w opozycji, 08.04.2014 godz. 22:00

  Mars w opo­zy­cji, 8.04.2014 godz. 22:00 (Źr.: Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Wenus naj­ja­śniej­sza w 2014 roku

  Od kil­ku tygo­dni nad ranem może­my podzi­wiać pięk­nie lśnią­cą na nie­bie Wenus — dru­gą w kolej­no­ści od Słoń­ca pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go. Jej blask w tygo­dniu 1016 stycz­nia 2014 będzie jed­nak wyjąt­ko­wo sil­ny. Wenus w tym okre­sie osią­gnie naj­więk­szą w całym roku jasność, któ­ra wynie­sie ok ‑4.4 mag. Tak duży blask pla­ne­ty przy warun­kach ciem­ne­go oto­cze­nia powo­du­je rzu­ca­nie cie­ni przez oświe­tla­ne przez nią przed­mio­ty! War­to zatem wstać o 5 rano i spoj­rzeć w stro­nę wschod­nie­go hory­zon­tu. Wte­dy Wenus wzno­si się nad jego linię i lśni na nie­bo­skło­nie do oko­ło godzi­ny 6:30, gdy świt roz­my­je blask pla­ne­ty. Oczy­wi­ście po okre­sie naj­więk­sze­go bla­sku Wenus nadal będzie wdzięcz­nym obiek­tem poran­nych obser­wa­cji. Oso­by dys­po­nu­ją­ce lor­net­ką lub tele­sko­pem będą mogły dodat­ko­wo zauwa­żyć, że kształt pla­ne­ty to sierp przy­po­mi­na­ją­cy ten księ­ży­co­wy.

  Facebooktwittermailby feather