Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

W poło­wie nocy z 22 na 23 stycz­nia na nie­bie poja­wi się cie­ka­wy trój­kąt, któ­re­go wierz­choł­ki stwo­rzą Księ­życ, Mars oraz Spi­ka — naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Pan­ny. Dzie­lić je będzie od sie­bie ok. 5 stop­ni. Będzie to więc dość bli­skie zbli­że­nie. Złą­cze­nia wypa­try­wać moż­na od ok. pół­no­cy, począt­ko­wo bar­dzo nisko nad połu­dnio­wo-wschod­nim hory­zon­tem, do same­go rana.

Księżyc, Mars i Spika 23.01.2014

Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki 23.01.2014 ok. godz. 1:30 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather