Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem

Tuż po opo­zy­cji, o któ­rej pisa­łem kil­ka dni temu, Saturn spo­tka się na nie­bie z Księ­ży­cem. Oba obiek­ty znaj­dzie­my bli­sko sie­bie 13 maja po godzi­nie 21:00. W mia­rę cza­su będą się one zbli­żać do sie­bie, by zna­leźć się w sepa­ra­cji ok. 6 stop­ni tuż przed świ­tem ok. 4 nad ranem 14 maja.

Księżyc i Saturn 13.05.2014Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem 14.05.2014 godz. 3:00 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather