Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem

Księ­życ w czerw­cu nie uni­ka bli­skich złą­czeń z pla­ne­ta­mi i gwiaz­da­mi. Tuż po minię­ciu Mar­sa i Spi­ki, o któ­rych pisa­łem wcze­śniej, tym razem nasz sate­li­ta spo­tka się z Satur­nem. W tym przy­pad­ku rów­nież zoba­czy­my bar­dzo bli­skie złą­cze­nie. Odle­głość mię­dzy obiek­ta­mi wynie­sie nie­co ponad 1 sto­pień. Naj­bli­żej sie­bie te cia­ła nie­bie­skie będą tuż po zapad­nię­ciu zmierz­chu 10 czerw­ca. Obser­wuj­my zja­wi­sko od godzi­ny ok. 21:30. Noc­ne Mar­ki mogą śle­dzić prze­bieg złą­cze­nia do oko­ło godzi­ny 2:45, kie­dy obiek­ty zaj­dą za hory­zont. Zauwa­ży­my wte­dy, jak Księ­życ w cią­gu kil­ku godzin odda­lił się od Satur­na dzię­ki swo­je­mu wła­sne­mu rucho­wi po sfe­rze nie­bie­skiej. Przed­sta­wia to gra­fi­ka na dole tego wpi­su (klik­nij w obra­zek, aby powięk­szyć).

Księżyc i Saturn 10.06.2014Księ­życ i Saturn 10.06.2014 godz. 21:30 (źr. Stel­la­rium)

Księżyc i Saturn 10.06.2014 panorama

Księ­życ i Saturn 1011.06.2014, sekwen­cja wza­jem­nych poło­żeń mię­dzy 21:302:30 co godzi­nę (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.