Moż­li­wa zorza polar­na w Pol­sce

Słoń­ce zwięk­szy­ło ostat­nio swo­ją aktyw­ność po wie­lu dniach spo­ko­ju. Z plam sło­necz­nych roz­bły­sku­ją coraz to nowe stru­mie­nie pro­mie­nio­wa­nia, któ­re nio­są ze sobą wyrzu­ty pla­zmy, zwa­ne Koro­nal­ny­mi Wyrzu­ta­mi Masy (z angiel­skie­go CME — Coro­nal Mass Ejec­tion). 9 i 10 wrze­śnia dwa takie roz­bły­ski z CME eks­plo­do­wa­ły w stro­nę Zie­mi. Do naszej pla­ne­ty mate­ria ze Słoń­ca dotrze oko­ło 12 wrze­śnia i zapew­ne wywo­ła zorzę polar­ną w wie­lu miej­scach, być może tak­że i w Pol­sce.

Zorza polar­na jest zja­wi­skiem bar­dzo deli­kat­nym i aby ją zoba­czyć, nale­ży udać się w miej­sce, gdzie nie będą nam prze­szka­dzać żad­ne sztucz­ne świa­tła (latar­nie, rekla­my, świa­tła w oknach). Wzrok kie­ru­je­my w stro­nę pół­no­cy. Im siel­niej­sza zorza, tym wyżej na nie­bie bedzie widać jej kolo­ro­we, deli­kat­ne smu­gi. Moż­li­we jest też jed­nak, że zja­wi­sko będzie widocz­ne tyl­ko z pół­noc­nych czę­ści Pol­ski i tyl­ko nisko nad hory­zon­tem.

Trze­ba zatem uzbro­ić się w opty­mizm, cier­pli­wość i śle­dzić roz­wój wyda­rzeń przez naj­bliż­sze 23 noce.

Poniż­sza ani­ma­cja to zare­je­stro­wa­ny 10 wrze­śnia przez kosmicz­ną son­dę SOHO roz­błysk z wyrzu­tem CME.

Rozbłysk klasy X 1 połączony z CME 10.09.2014 (źródło. ESA, NASA - SOHO)
Roz­błysk kla­sy X 1 połą­czo­ny z CME 10.09.2014 (źró­dło. ESA, NASASOHO)
Facebooktwittermailby feather