Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Alde­ba­ra­nem

W nie­dzie­lę 14 wrze­śnia 2014 doj­dzie do cie­ka­we­go zja­wi­ska. Będzie to złą­cze­nie Księ­ży­ca z Alde­ba­ra­nem ‑naj­ja­śniej­szą gwiaz­dą kon­ste­la­cji Byka. Oko Byka” — bo takie jest pol­skie tłu­ma­cze­nie arab­skiej nazwy tej gwiaz­dy — to czer­wo­ny olbrzym świe­cą­cy w takim wła­śnie kolo­rze.

Obiek­ty wzej­dą nad wschod­ni hory­zont po godzi­nie 22:30 i będą widocz­ne do świ­tu. Naj­więk­sze zbli­że­nie nastą­pi oko­ło 2:30, kie­dy Alde­ba­ran znaj­dzie się oko­ło jed­nej śred­ni­cy tar­czy Księ­ży­ca od nasze­go sate­li­ty.

Księżyc i Aldebaran 2014.09.14Księ­życ i Alde­ba­ran 14.09.2014 godz. 23:30 (źr. Stel­la­rium)

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.