• Archiwa Tagów aldebaran
 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  23 lute­go 2018 doj­dzie do ostat­nie­go z serii zakry­cia i odkry­cia Alde­ba­ra­na przez Księ­życ. Ta naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka była regu­lar­nie zakry­wa­na od 2015 roku, a po tym cyklu na następ­ny przyj­dzie nam cze­kać aż 16 lat.

  Wła­śnie w oko­ło 17-let­nich okre­sach nastę­pu­ją serie zakryć i odkryć Alde­ba­ra­na. Dzi­siej­sze, ostat­nie z obec­ne­go cyklu będzie wyjąt­ko­wo łatwe w obser­wa­cji. Gwiaz­da znik­nie po lewej”, ciem­nej stro­nie tar­czy Księ­ży­ca. Nasz sate­li­ta będzie tyl­ko w poło­wie oświe­tlo­nym, więc w momen­cie zakry­wa­nia gwiaz­dy jego jasna część nie będzie nas ośle­piać za bar­dzo, by unie­moż­li­wić obser­wa­cje. Koniecz­ne będzie jed­nak uży­cie lor­net­ki lub oczy­wi­ście sil­niej­szej opty­ki, aby wygod­nie zare­je­stro­wać moment znik­nię­cia Alde­ba­ra­na za tar­czą Srebr­ne­go Glo­bu.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  W nocy z 5 na 6 listo­pa­da, a kon­kret­nie 6.11 nad ranem Księ­życ zakry­je na kil­ka­dzie­siąt minut naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w kon­ste­la­cji Byka — Alde­ba­ra­na. Zja­wi­sko będzie widocz­ne w całej Pol­sce w nie­co róż­nych momen­tach.

  Księ­życ wzej­dzie w nie­dzie­lę 5 listo­pa­da przed godzi­ną 18. Już od wcze­snych chwil nad hory­zon­tem, nasz sate­li­ta prze­mie­rzał będzie obszar nie­ba, w któ­rym znaj­du­je się gro­ma­da otwar­ta gwiazd o nazwie Hia­dy. W cią­gu nocy będzie­my mogli zoba­czyć zakry­cia i odkry­cia gwiazd z tej gro­ma­dy. Nale­ży spo­glą­dać na nie­bo co naj­mniej przez lor­net­kę i szu­kać gwiazd po wschod­niej (“lewej”) stro­nie od Srebr­ne­go Glo­bu. Księ­życ z cza­sem będzie się prze­su­wał wła­śnie w tę stro­nę i zakry­wał obiek­ty z Hiad, by po kil­ku­dzie­się­ciu minu­tach odkryć je po prze­ciw­nej stro­nie. Celo­wo nie poda­ję tutaj momen­tów zakryć i odkryć, ponie­waż będzie tych zja­wisk kil­ka, a dla każ­dej loka­li­za­cji cza­sy te róż­nią się nawet o kil­ka­na­ście minut. Pole­cam zatem śle­dzić wędrów­kę Księ­ży­ca przez Hia­dy i polo­wać na zakry­cia i odkry­cia na pod­sta­wie wido­ku w naszej lor­net­ce czy tele­sko­pie.

  Alde­ba­ran tuż przed zakry­ciem przez Księ­życ (źr. Stel­la­rium)

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  Docze­ka­li­śmy się cie­ka­we­go zja­wi­ska zakry­cio­we­go w 2017 roku. 28 kwiet­nia Księ­życ naj­pierw zakry­je, a potem odkry­je jed­ną z naj­ja­śniej­szych gwiazd na ziem­skim nie­bie — Alde­ba­ra­na. Alde­ba­ran (arab­ska nazwa — Oko Byka) to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka. Zja­wi­sko wystą­pi wcze­snym wie­czo­rem na dość jasnym jesz­cze nie­bie, lecz powin­no być dosko­na­le widocz­ne przez lor­net­ki i oczy­wi­ście więk­sze sprzę­ty optycz­ne.

  W dniu zja­wi­ska Księ­życ będzie miał kształt bar­dzo wąskie­go sier­pa, ponie­waż będzie tuż po nowiu. Dzię­ki temu widok będzie jesz­cze cie­kaw­szy. Do zakry­cia i odkry­cia doj­dzie nad zachod­nim hory­zon­tem, gdzie powin­ni­śmy odszu­kać nasze­go sate­li­tę. Będzie on znaj­do­wał się kil­ka­na­ście stop­ni nad linią wid­no­krę­gu. To oko­ło kil­ku­na­stu cm na linij­ce trzy­ma­nej na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Księ­życ jest jed­nak na tyle jasny, że ta meto­da oka­że się zbęd­na i po pro­stu zoba­czy­my go na nie­bie bez żad­ne­go pro­ble­mu 🙂 Następ­nie za pomo­cą lor­net­ki lub sil­niej­sze­go sprzę­tu powin­ni­śmy zna­leźć gwiaz­dę ‑Alde­ba­ra­na — tuż przy jego tar­czy, po lewej stro­nie.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  Nie­mal 2 mie­sią­ce temu obser­wo­wa­li­śmy zakry­cie Alde­ba­ra­na — naj­ja­śniej­szej gwiaz­dy w kon­ste­la­cji Byka i jed­nej z naj­ja­śniej­szych na nie­bie. Zja­wi­sko to powtó­rzy się dla obser­wa­to­rów z Pol­ski wie­czo­rem 23 grud­nia 2015. Będzie to wyda­rze­nie nie­mal bliź­nia­cze do poprzed­nie­go, jed­nak z mały­mi róż­ni­ca­mi. Naj­waż­niej­szą z nich jest wiek Księ­ży­ca”. Nasz sate­li­ta będzie w fazie 2 dni do peł­ni (w paź­dzier­ni­ku było to 2 dni po peł­ni). Zatem tym razem Alde­ba­ran znik­nie po ciem­nej stro­nie Księ­ży­ca. Cięż­ko jest tu jed­nak mówić o jasnej i ciem­nej stro­nie tar­czy, któ­ra będzie nie­mal w cało­ści oświe­tlo­na. Mimo wszyst­ko pole­cam wypo­sa­żyć się w lor­net­kę lub sil­niej­szy sprzęt optycz­ny, co zapew­ni nam cie­ka­we wra­że­nia.

  Dru­gą z róż­nic będzie pora zja­wi­ska. Zakry­cie nastą­pi o wygod­nej wie­czor­nej porze, po godzi­nie 19. Dla każ­dej loka­li­za­cji moment zakry­cia i odkry­cia będzie o kil­ka sekund/​minut róż­ny, dla­te­go podam jedy­nie zgrub­ne cza­sy, kie­dy nale­ży ocze­ki­wać wla­ści­we­go momen­tu dla miej­sca obser­wa­cji.

  Zakry­cie nastą­pi mię­dzy 19:1919:29. Wąski skra­wek nie­oświe­tlo­nej tar­czy Księ­ży­ca spo­wo­du­je, że gwiaz­da znik­nie nagle, zanim dotrze” do jasnej czę­ści Srebr­ne­go Glo­bu. Śledź­my sytu­ację, zer­ka­jąc na układ Alde­ba­ran-Księ­życ kil­ka­na­ście minut wcze­śniej. Będzie­my widzieć, kie­dy gwiaz­da zbli­ży się do Księ­ży­ca i oce­ni­my orien­ta­cyj­nie moment jej znik­nię­cia za tar­czą nasze­go sate­li­ty. Alde­ba­ran zga­śnie” w mgnie­niu oka, dla­te­go nie mru­ga­my 😉

  Odkry­cie nastą­pi oko­ło godzi­ny póź­niej po prze­ciw­nej stro­nie tar­czy Księ­ży­ca. Ocze­ku­je­my tego momen­tu mię­dzy 20:2720:38. Będzie to o tyle trud­niej­sze, że Alde­ba­ran poja­wi sie nagle i musi­my być 2 razy bar­dziej czuj­ni, niż przy zakry­ciu.

  Moż­li­we, ze uzna­cie to zja­wi­sko za nie­zbyt spek­ta­ku­lar­ne, lecz zapew­niam Was — jest bar­dzo wido­wi­sko­we 🙂 Ja sam przy­znam, że moje pierw­sze zakry­cie tak jasnej gwiaz­dy obser­wo­wa­łem wła­śnie 2 mie­sią­ce temu i moment odkry­cia Alde­ba­ra­na po ciem­nej stro­nie Księ­ży­ca zapa­mię­tam na dłu­go. Lor­net­ka dała mi wszyst­ko, cze­go potrze­bo­wa­łem. Cze­ka­łem na moment odkry­cia cier­pli­wie, ale bar­dzo zasko­czył mnie widok nagle włą­cza­ja­cej” się na nie­bie gwiazd­ki. Tym razem ta gwiazd­ka tak samo nagle się wyłą­czy”. Pole­cam 🙂

  Aldebaran i Księżyc 23.12.2015
  Alde­ba­ran i Księ­życ tuż przed zakry­ciem 23.12.2015 (źr. Stel­la­rium)
  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  Nie­mal w środ­ku nocy z 29 na 30 paź­dzier­ni­ka 2015 będzie­my świad­ka­mi cie­ka­we­go zja­wi­ska z udzia­łem Księ­ży­ca. Otóż na swo­jej dro­dze po sfe­rze nie­bie­skiej nasz sate­li­ta przej­dzie przez gro­ma­dę otwar­tą o nazwie Hia­dy, zakry­wa­jąc wie­le lor­net­ko­wych” gwiazd, a następ­nie zakry­je Alde­ba­ra­na — naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Byka i jed­ną z jaśniej­szych na nie­bie. Zoba­czy­my rów­nież jego odkry­cie po ciem­nej stro­nie Księ­ży­ca.

  Co praw­da nie będzie to zja­wi­sko bar­dzo łatwe w obser­wa­cji, ponie­waż Księ­życ będzie wte­dy 2 dni po peł­ni, świe­cąc bar­dzo jasno i zaśle­pia­jąc blask pobli­skich gwiazd. Dla­te­go też moc­no wska­za­ne jest posia­da­nie lor­net­ki lub sil­niej­sze­go sprzę­tu. Chcąc zoba­czyć, jak nasz sate­li­ta zakry­wa słab­sze gwia­zy gro­ma­dy Hiad, obser­wa­cje zaczy­na­my już po zapad­nię­ciu zmro­ku. Księ­życ prze­su­wa się wzglę­dem gwiazd na wschód (czy­li w prze­ciw­nym kie­run­ku, niż jego ruch po nie­bo­skło­nie), dla­te­go będzie zakry­wał gwiaz­dy znaj­du­ją­ce się wła­śnie na wschód od nie­go. Odkry­cia nastą­pią oczy­wi­ście po prze­ciw­nej stro­nie Księ­ży­ca.

  Kul­mi­na­cyj­ny moment, czy­li zakry­cie Alde­ba­ra­na, nastą­pi oko­ło godzi­ny 23:00 i będzie ści­śle zależ­ny od nasze­go miej­sca obser­wa­cji. Naj­le­piej zatem roz­po­cząć kilka(naście) minut wcze­śniej. Obser­wu­jąc przez lor­net­kę, nie będzie­my mie­li pro­ble­mu z iden­ty­fi­ka­cją Alde­ba­ra­na. Będzie to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w oko­li­cy Księ­ży­ca, tuż przy jego tar­czy. W momen­cie zakry­cia, Alde­ba­ran znik­nie nagle za góra­mi i kra­te­ra­mi księ­ży­co­wy­mi i wyło­ni się po prze­ciw­nej stro­nie nasze­go sate­li­ty oko­ło godzi­nę póź­niej.

  Odkry­cie gwiaz­dy nastą­pi oko­ło pół­no­cy. Tu rów­nież moment poja­wie­nia się go ponow­nie zale­ży od loka­li­za­cji i może nastą­pić kil­ka minut przed lub po godzi­ne 00:00. Cier­pli­we ocze­ki­wa­nie pozwo­li nam zauwa­żyć chwi­lę, w któ­rej świa­tło Alde­ba­ra­na prze­do­sta­je się znów zza gór księ­ży­co­wych i gwiaz­da ponow­nie sta­je się widocz­na.

  Powo­dze­nia!

  Księżyc przechodzi przez Hiady i zbliża się do Aldebarana, 29.10.2015 (źr. Stellarium)
  Księ­życ prze­cho­dzi przez Hia­dy i zbli­ża się do Alde­ba­ra­na, 29.10.2015 (źr. Stel­la­rium)
  Facebooktwittermailby feather