Złą­cze­nie Jowi­sza z Księ­ży­cem

Jowisz powo­li odda­la się od Słoń­ca i sta­je się coraz lepiej widocz­ny na nie­bie. Pla­ne­ta jest po zachod­niej stro­nie naszej gwiaz­dy, co ozna­cza, że wscho­dzi wcze­śniej, niż Słoń­ce. Ozna­cza to rów­nież, że aktu­al­nie jest widocz­ny o poran­ku. I wła­śnie nad ranem 28 paź­dzier­ni­ka doj­dzie do złą­cze­nia Jowi­sza z Księ­ży­cem, któ­ry zbli­ża się do nowiu i minie naj­więk­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go w swo­jej wędrów­ce po nie­bie.

Jowi­sza od Księ­ży­ca dzie­lić będzie 2.5 stop­nia. To tyle, ile wyno­si­ła­by odle­głość mię­dzy nimi wyra­żo­na w cen­ty­me­trach, gdy­by­śmy ją mie­rzy­li linij­ką wycią­gnię­tą przed sie­bie. Widok będzie tym cie­kaw­szy, że Księ­życ poja­wi się w posta­ci bar­dzo wąskie­go sier­pa, a nie­bo stop­nio­wo będzie jaśnieć i przy­bie­rze naj­pierw ciemno‑, a następ­nie jasno­nie­bie­ską bar­wę. Złą­cze­nia pla­net i Księ­ży­ca zawsze wyglą­da­ją impo­nu­ją­co na takim tle.

Aby zoba­czyć zja­wi­sko, musi­my wstać przed wscho­dem Słoń­ca. Złą­cze­nie będzie widocz­ne dość nisko nad wschod­nim hory­zon­tem już od oko­ło 05:30 i będzie moż­na je obser­wo­wać do pół godzi­ny przed wzej­ściem naszej gwiaz­dy nad hory­zont, czy­li do oko­ło 06:45. Jowi­sza ziden­ty­fi­ku­je­my bar­dzo łatwo. Jest to bar­dzo jasny obiekt, któ­ry znaj­dzie się poni­żej Księ­ży­ca tego poran­ka.

Jowisz i Księżyc 28.10.2016 godz. 6:15 (źr. Stellarium)
Jowisz i Księ­życ 28.10.2016 godz. 6:15 (źr. Stel­la­rium)
Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.