Krwa­wy Księ­życ znów na pol­skim nie­bie!

21 stycz­nia nad ranem doj­dzie do cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­ży­ca. Z tere­nu Pol­ski zoba­czy­my więk­szość tego pięk­ne­go zja­wi­ska.

Krwa­wym Księ­ży­cem nazy­wa­my cał­ko­wi­cie zaćmio­ny Srebr­ny Glob. Przy­bie­ra on wte­dy krwi­sto­czer­wo­ną bar­wę, ponie­waż docie­ra do nie­go tyl­ko świa­tło, któ­re prze­szło przez gęste war­stwy ziem­skiej atmos­fe­ry i zosta­ło nie­mal cał­ko­wi­cie odfil­tro­wa­ne z wyjąt­kiem wła­śnie czer­wo­nej czę­ści pasma widzial­ne­go.

Do cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­ży­ca docho­dzi w momen­cie, gdy w jed­nej linii usta­wią się odpo­wied­nio Słoń­ce, Zie­mia i Księ­życ. Jeśli nasz sate­li­ta znaj­dzie się w płasz­czyź­nie orbi­ty Zie­mi, wpa­da w cień, któ­ry rzu­ca nasza pla­ne­ta w prze­strze­ni kosmicz­nej. Nie dzie­je się tak zawsze, bo Księ­życ nie orbi­tu­je Zie­mi w tej­że płasz­czyź­nie, lecz jest do niej lek­ko nachy­lo­ny.

W nocy z 20 na 21 stycz­nia, a wła­ści­wie nad ranem w ponie­dzia­łek 21 stycz­nia nasz sate­li­ta znaj­dzie się wła­śnie dokład­nie w linii z Zie­mią i Słoń­cem. Pomi­ja­jąc nie­cie­ka­wą i trud­no zauwa­żal­ną pół­cie­nio­wą część zaćmie­nia, gdy Księ­życ znaj­du­je się w pół­cie­niu Zie­mi, może­my powie­dzieć, że praw­dzi­we wido­wi­sko zacznie się o godzi­nie 4:34. Wte­dy to lewa część tar­czy Srebr­ne­go Glo­bu zacznie wyraź­nie ciem­nieć. Nastą­pi czę­ścio­wa faza zaćmie­nia. Ciem­na część tar­czy będzie wte­dy w cie­niu cał­ko­wi­tym Zie­mi pod­czas, gdy jasna jej część cią­gle będzie ską­pa­na tyl­ko w pół­cie­niu. Z cza­sem Księ­życ będzie coraz głę­biej zanu­rzał się w cie­niu naszej pla­ne­ty i o godzi­nie 5:41 znaj­dzie się w nim już w cało­ści.

Naj­głęb­szy moment zaćmie­nia nastą­pi o godzi­nie 6:12. Pod­czas tej fazy będzie­my mogli zauwa­żyć wyraź­nie czer­wo­ną tar­czę Księ­ży­ca, a w jej pobli­żu powin­ni­śmy dostrzec nawet gwiaz­dy (przy­da się lor­net­ka), co nor­mal­nie nie jest moż­li­we ze wzglę­du na dużą jasność Księ­ży­ca w peł­ni. Zaćmie­nie cał­ko­wi­te potrwa do 6:43, po czym tar­cza Srebr­ne­go Glo­bu zacznie jaśnieć od góry”. Roz­pocz­nie się faza czę­ścio­wa zaćmie­nia, któ­rej z Pol­ski nie zoba­czy­my w cało­ści, gdyż Księ­życ zaj­dzie za zachod­ni hory­zont, a nie­bo będzie już jasne.

Zja­wi­sko będzie widocz­ne aż do same­go rana i fakt, że zaćmio­ny Księ­życ będzie przed wscho­dem Słoń­ca wisiał” nisko nad zachod­nim wid­no­krę­giem umoż­li­wi Wam wyko­na­nie wspa­nia­łych zdjęć zaćmie­nia z ziem­ski­mi obiek­ta­mi. War­to przy­go­to­wać sobie dogod­ne miej­sce do obser­wa­cji z cie­ka­wy­mi ele­men­ta­mi kra­jo­bra­zu nad zachod­nim — pół­noc­no-zachod­nim hory­zon­tem.

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.