30% rabat na Wiel­ki Spek­takl!

Mam dla Was nie­spo­dzian­kę 🙂 Ostat­nio pisa­łem o pre­mie­rze świet­nej książ­ki, któ­ra otwie­ra oczy i posze­rza hory­zon­ty — Wiel­ki spek­takl na nie­bie”, Mar­co Ber­sa­nel­lie­go.


Teraz, we współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Coper­ni­cus Cen­ter Press przy­go­to­wa­li­śmy dla Was duży rabat na zakup tej wspa­nia­łej książ­ki!
Od dziś, do koń­ca mar­ca może­cie zaku­pić Wiel­ki Spek­takl” aż z 30-pro­cen­to­wą zniż­ką! 😍


Jedy­ne, co trze­ba zro­bić, aby uzy­skać rabat to sko­rzy­stać z poniż­sze­go lin­ka. Obni­żo­na cena od razu poja­wi się na doce­lo­wej stro­nie 😊


https://​www​.ccpress​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​W​i​e​l​k​i​_​s​p​e​k​t​a​k​l​_​n​a​_​n​i​e​b​i​e​.​_​O​s​i​e​m​_​w​i​z​j​i​_​w​s​z​e​c​h​s​w​i​a​t​a​_​o​d​_​s​t​a​r​o​z​y​t​n​o​s​c​i​_​d​o​_​n​a​s​z​y​c​h​_​c​z​a​s​o​w​_​576​?​d​c​=​a​n​n​i​e​ba1

Jak wie­cie, przez te dotych­cza­so­wych 7 lat pro­wa­dzę ini­cja­ty­wy popu­la­ry­zu­ją­ce astro­no­mię jako jed­no­oso­bo­we przed­się­wzię­cie, w cało­ści we wła­snym zakre­sie. Tym­cza­sem doko­nu­jąc zaku­pu poprzez powyż­szy odno­śnik, wes­prze­cie mnie i moją dzia­łal­ność popu­la­ry­za­tor­ską w Inter­ne­cie (Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na FB, stro­na Nie​bo​Za​Ok​nem​.pl, kanał Nie­bo­Za­Ok­nemPL na YouTu­be), za co już teraz ser­decz­nie dzię­ku­ję! ❤️


Niech to będzie swo­ista for­ma współ­pra­cy mię­dzy nami, gdzie zysku­je­cie moż­li­wość real­ne­go wpły­wu na ist­nie­nie wspo­mnia­nych miejsc w sie­ci 🙂
Pro­szę Was rów­nież o udo­stęp­nie­nie tego posta na Face­bo­oku, aby jak naj­szer­sze gro­no Waszych zna­jo­mych mogło zaku­pić i zapo­znać się z książ­ką, któ­ra ma uza­sad­nio­ne aspi­ra­cje, aby kształ­to­wać świa­to­po­gląd o zna­cze­niu życia na Zie­mi, o naszym rozu­mie­niu świa­ta od zara­nia dzie­jów aż do dziś, a tak­że jest świet­nym lekar­stwem na sze­rzą­ce się wszem i wobec pla­gi pła­sko­ziem­stwa” i innych cho­rób cywi­li­za­cyj­nych 🙂

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.