• Archiwa Tagów książka
 • Wyobra­żo­ne życie

  W czwar­tek 8 paź­dzier­ni­ka swo­ją pol­ską pre­mie­rę mia­ła książ­ka Wyobra­żo­ne życie”, autor­stwa Jame­sa Tre­fi­la i Micha­ela Sum­mer­sa. Ten duet naukow­ców — fizyk i astro­nom — posta­rał się o dogłęb­ną ana­li­zę moż­li­wo­ści wystę­po­wa­nia życia na obcych cia­łach nie­bie­skich, ale też ana­li­zę moż­li­wych form i posta­ci takie­go życia 🧐

  Ta ana­li­za to coś wię­cej, niż tyl­ko gdy­ba­nie. To wyj­ście poza strze­la­nie i zga­dy­wa­nie, sku­pie­nie się na moż­li­wych sce­na­riu­szach w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą i moż­li­we zja­wi­ska fizycz­ne i che­micz­ne na innych gwiaz­dach, pla­ne­tach i księ­ży­cach. A przy tym jest to świet­na opo­wieść, któ­ra prze­no­si nas na tam­te świa­ty, niczym dobre opo­wia­da­nie z gatun­ku scien­ce-fic­tion 💙


  Będzie­cie zdu­mie­ni, jak wie­le zna­czeń może mieć poję­cie życie”. Bo nie może­my szu­kać go tyl­ko w ramach tego, co zna­my na Zie­mi. Może ono być tak inne od naszych wyobra­żeń, że prze­cho­dząc obok”, nawet go nie zauwa­ży­my!


  Gorą­co zachę­cam Was do zapo­zna­nia się z tą pozy­cją, któ­ra zapew­ni Wam nie­złą inte­lek­tu­al­ną roz­ryw­kę na kil­ka jesien­nych wie­czo­rów! 📖
  Ja już szy­ku­ję egzem­pla­rze kon­kur­so­we (śledź­cie kon­to na Face­bo­oku), a Wam zosta­wiam lin­ka do księ­gar­ni onli­ne, wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press www​.ccpress​.pl, gdzie macie moż­li­wość zaku­pić egzem­plarz dla sie­bie 🙂


  https://​bit​.ly/​34​C​t​knv

  Facebooktwittermailby feather
 • Kosmos — Moż­li­we Świa­ty

  Nie tak daw­no temu wpa­dła mi w ręce książ­ka pt. Kosmos — Moż­li­we Świa­ty” Ann Druy­an. Zapew­ne koja­rzy­cie wspa­nia­łą serię Kosmos autor­stwa Car­la Saga­na. Jej dwu­czę­ścio­wa ekra­ni­za­cja obi­ła się sze­ro­kim echem na świe­cie i war­to ją sobie odświe­żyć choć­by dla wspa­nia­łych reali­za­cji histo­rii i obra­zów tam zawar­tych 🙂

  Tym­cza­sem wspo­mnia­na prze­ze mnie książ­ka to trze­cia część serii. Autor­ką jej jest żona Saga­na — słyn­ne­go, zmar­łe­go już astro­fi­zy­ka, iko­ny świa­ta popu­la­ry­za­cji astro­no­mii, auto­ra słyn­ne­go cyta­tu o Zie­mi — błę­kit­nej krop­ce w oce­anie Wszech­świa­ta 🌍

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather
 • Wyko­rzy­staj­my dany nam czas!

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Moi Dro­dzy. Cięż­ko jest odnieść się obiek­tyw­nie do obec­nej sytu­acji w Pol­sce i na świe­cie. Mamy praw­dzi­wy kry­zys, któ­ry pręd­ko się nie skoń­czy 🙁 Mam nadzie­ję, że Wy i Wasi bli­scy pozo­sta­je­cie w zdro­wiu i dba­cie o sie­bie mądrze.Wygląda na to, że jeste­śmy ska­za­ni na kil­ku­ty­go­dnio­wą kwa­ran­tan­nę jako spo­łe­czeń­stwo oraz jako jed­nost­ki. Nie jest to łatwy czas, ale oby odniósł ocze­ki­wa­ny sku­tek…


  Ale wie­cie co? Taka myśl przy­szła mi dziś do gło­wy (bo gdzież­by indziej mia­ła przyjść… 😉 ). Zrób­my coś z tym cza­sem, któ­ry nam przy­mu­so­wo dano. Nie mar­nuj­my go, jeśli mamy wol­ne chwi­le. Niech to będzie taki mały pozy­tyw (oby nie jeden) w całym tym zamie­sza­niu. Macie na pół­ce ster­tę ksią­żek, na któ­re zawsze bra­ko­wa­ło Wam cza­su? Może wła­śnie teraz war­to po nie się­gnąć? A może super będzie obej­rzeć tre­ści z kil­ku war­to­ścio­wych kana­łów na YouTu­be? 📖🎞️🎧
  Pro­po­nu­ję, aby ten sam post, któ­ry wła­śnie opu­bli­ko­wa­łem na Face­bo­oku tutaj stał się kom­pen­dium pole­ca­nych przez Was tytu­łów ksią­żek, kana­łów YT, pod­ca­stów i innych tre­ści, któ­re posze­rzą wie­dzę Waszych kole­gów i kole­ża­nek, któ­rych łączy z nami wspól­na pasja do astro­no­mii <3

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather
 • Zie­mia w cen­trum Wszech­świa­ta, a jed­nak na dnie

  Wysłany dnia: przez Mariusz Grabowski

  Zasko­czę Was 😎
  Ile z Was uwa­ża, że przed prze­wro­tem koper­ni­kań­skim Zie­mia jako cen­trum Wszech­świa­ta sym­bo­li­zo­wa­ła pępek świa­ta i cud stwo­rze­nia? Obsta­wiam, że 99%, może wię­cej 😉


  A tu cyk, wpa­da inter­pre­ta­cja tak prze­wrot­na, jak sam prze­wrót wywo­ła­ny przez Koper­ni­ka! Ale jak to? Wie­le źró­deł wska­zu­je na to, że w śre­dnio­wie­czu nie­bo, pla­ne­ty, Słoń­ce, wszel­kie te nie­biań­skie sfe­ry były ide­al­nym, boskim, nie­ska­zi­tel­nym, nie­osią­gal­nym dla czło­wie­ka świa­tem. Tym­cza­sem Zie­mia i jej nie­do­sko­na­ło­ści, brud, zepsu­cie, śmierć ska­za­ne były na samo dno egzy­sten­cji, sym­bo­li­zo­wa­ne wła­śnie poprzez umiesz­cze­nie nas nie­ja­ko w środ­ku, ale rozu­mia­nym jako sam dół” wszel­kich sfer 🧐


  Zasko­cze­ni? 😉 Będzie­cie jesz­cze bar­dziej zdu­mie­ni, jak wie­le musia­ła przejść myśl ludz­ka, aby­śmy zna­leź­li się na dzi­siej­szym pozio­mie rozu­mie­nia nasze­go świa­ta, kie­dy się­gnie­cie po zna­ko­mi­tą książ­kę Wiel­ki spek­takl na nie­bie” Mar­co Ber­sa­nel­le­go ❤️

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather
 • 30% rabat na Wiel­ki Spek­takl!

  Mam dla Was nie­spo­dzian­kę 🙂 Ostat­nio pisa­łem o pre­mie­rze świet­nej książ­ki, któ­ra otwie­ra oczy i posze­rza hory­zon­ty — Wiel­ki spek­takl na nie­bie”, Mar­co Ber­sa­nel­lie­go.


  Teraz, we współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Coper­ni­cus Cen­ter Press przy­go­to­wa­li­śmy dla Was duży rabat na zakup tej wspa­nia­łej książ­ki!
  Od dziś, do koń­ca mar­ca może­cie zaku­pić Wiel­ki Spek­takl” aż z 30-pro­cen­to­wą zniż­ką! 😍


  Jedy­ne, co trze­ba zro­bić, aby uzy­skać rabat to sko­rzy­stać z poniż­sze­go lin­ka. Obni­żo­na cena od razu poja­wi się na doce­lo­wej stro­nie 😊


  https://​www​.ccpress​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​W​i​e​l​k​i​_​s​p​e​k​t​a​k​l​_​n​a​_​n​i​e​b​i​e​.​_​O​s​i​e​m​_​w​i​z​j​i​_​w​s​z​e​c​h​s​w​i​a​t​a​_​o​d​_​s​t​a​r​o​z​y​t​n​o​s​c​i​_​d​o​_​n​a​s​z​y​c​h​_​c​z​a​s​o​w​_​576​?​d​c​=​a​n​n​i​e​ba1

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2351Facebooktwittermailby feather