Wyobra­żo­ne życie

W czwar­tek 8 paź­dzier­ni­ka swo­ją pol­ską pre­mie­rę mia­ła książ­ka Wyobra­żo­ne życie”, autor­stwa Jame­sa Tre­fi­la i Micha­ela Sum­mer­sa. Ten duet naukow­ców — fizyk i astro­nom — posta­rał się o dogłęb­ną ana­li­zę moż­li­wo­ści wystę­po­wa­nia życia na obcych cia­łach nie­bie­skich, ale też ana­li­zę moż­li­wych form i posta­ci takie­go życia 🧐

Ta ana­li­za to coś wię­cej, niż tyl­ko gdy­ba­nie. To wyj­ście poza strze­la­nie i zga­dy­wa­nie, sku­pie­nie się na moż­li­wych sce­na­riu­szach w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą i moż­li­we zja­wi­ska fizycz­ne i che­micz­ne na innych gwiaz­dach, pla­ne­tach i księ­ży­cach. A przy tym jest to świet­na opo­wieść, któ­ra prze­no­si nas na tam­te świa­ty, niczym dobre opo­wia­da­nie z gatun­ku scien­ce-fic­tion 💙


Będzie­cie zdu­mie­ni, jak wie­le zna­czeń może mieć poję­cie życie”. Bo nie może­my szu­kać go tyl­ko w ramach tego, co zna­my na Zie­mi. Może ono być tak inne od naszych wyobra­żeń, że prze­cho­dząc obok”, nawet go nie zauwa­ży­my!


Gorą­co zachę­cam Was do zapo­zna­nia się z tą pozy­cją, któ­ra zapew­ni Wam nie­złą inte­lek­tu­al­ną roz­ryw­kę na kil­ka jesien­nych wie­czo­rów! 📖
Ja już szy­ku­ję egzem­pla­rze kon­kur­so­we (śledź­cie kon­to na Face­bo­oku), a Wam zosta­wiam lin­ka do księ­gar­ni onli­ne, wydaw­nic­twa Coper­ni­cus Cen­ter Press www​.ccpress​.pl, gdzie macie moż­li­wość zaku­pić egzem­plarz dla sie­bie 🙂


https://​bit​.ly/​34​C​t​knv

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.