• Archiwum kategorii Inne
 • ISS w paź­dzier­ni­ku nad Pol­ską

  Na wie­czor­ne pol­skie nie­bo powra­ca Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na ISS. Będzie­my mogli ją obser­wo­wać każ­de­go dnia począw­szy od 7 paź­dzier­ni­ka, a skoń­czyw­szy na 27 dniu tego mie­sią­ca. ISS jest zawsze wdzięcz­nym obiek­tem do podzi­wia­nia na nie­bie. Ten widocz­ny gołym sate­li­ta na ziem­skiej orbi­cie, zawie­szo­ny 400 km nad naszy­mi gło­wa­mi, poru­sza się po nie­bo­skło­nie jako świe­tli­sty punkt powo­li suną­cy z zacho­du na wschód.

  Kie­dy i gdzie na nie­bie poja­wi się ISS? Tego może­my dowie­dzieć się z wie­lu źró­deł. Naj­ła­twiej spraw­dzić to w inter­ne­cie, np. na stro­nach www​.heavens​-abo​ve​.com lub www​.cal​sky​.com, a tak­że za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nych (np. ISS Detec­tor). Dokład­ny opis, jak korzy­stać z nie­któ­rych z tych pomo­cy, umie­ści­łem w dzia­le Porad­ni­ki na tej stro­nie.

  Infor­ma­cje o cie­kaw­szych prze­lo­tach umiesz­czę rów­nież na Face­bo­ok’u

  ISS (źr. Wiki­pe­dia)
  Facebooktwittermailby feather
 • ISS i sta­tek doku­ją­cy ATV5 razem na nie­bie

  Przez week­end, do ponie­dział­ku 11 sierp­nia będzie­my mie­li szan­sę obej­rzeć Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną ISS w akom­pa­nia­men­cie bez­za­ło­go­we­go stat­ku towa­ro­we­go Geo­r­ge Lema­itre” (ATV5), któ­ry dostar­czy 12 sierp­nia ładu­nek na sta­cję. Może­my użyć do tego celu lor­net­ki. Powin­ni­śmy zoba­czyć 2 punk­ty lecą­ce obok sie­bie. O tym kie­dy i gdzie nad Pol­ską poja­wi się ISS, prze­czy­ta­cie w tym Porad­ni­ku lub na Face­bo­oku na moim fan page­’u.

  Źró­dło: Spa​ce​we​ather​.com
  Facebooktwittermailby feather
 • Super­k­się­życ — naj­bliż­sza peł­nia w 2014 roku

  10 sierp­nia cze­ka nas peł­nia Księ­ży­ca. Nie będzie to jed­nak zwy­kła peł­nia, bo nastą­pi ona w momen­cie, gdy nasz sate­li­ta znaj­dzie się naj­bli­żej Zie­mi — będzie to zatem naj­bliż­sza peł­nia w całym 2014 roku. Odle­głość od środ­ka naszej pla­ne­ty wynie­sie nie­co poni­żej 357 tys. km. Dla porów­na­nia, śred­ni dystans dzie­lą­cy oba cia­ła od sie­bie to 384,5 tys. km. Ozna­cza to, że w dniu peł­ni 10 sierp­nia Księ­życ będzie o 14% więk­szy i 30% jaśniej­szy, niż zwy­kle to bywa. Jako, że peł­nia ta nie­mal pokry­wa się z tego­rocz­nym mak­si­mum aktyw­no­ści naj­słyn­niej­sze­go roju mete­orów — Per­se­idów — i prze­szko­dzi w ich obser­wa­cjach, przy­naj­mniej zre­kom­pen­su­je nam tą nie­do­god­ność swo­ją wyjąt­ko­wo­ścią. Księ­życ wzej­dzie oko­ło godzi­ny 19:40 i zaj­dzie ok 6:00 nad ranem. War­to cze­kać na moment wscho­du i ewen­tu­al­nie zacho­du nasze­go sate­li­ty. Naj­lep­sze wra­że­nie robi on bowiem, gdy jest nisko nad hory­zon­tem na tle zabu­do­wań i innych ele­men­tów tere­nu.

  Źró­dło: The​Gu​ar​dian​.com
  Facebooktwittermailby feather
 • Sierp­nio­we prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS

  Nad pol­skie wie­czor­ne nie­bo powró­ci­ła Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na ISS. Jej prze­lo­ty będzie­my mogli obser­wo­wać każ­de­go wie­czo­ra do 21 sierp­nia. Kie­dy ISS poja­wi się na nie­bie? W kil­ka minut dowie­cie się, jak to spraw­dzić, korzy­sta­jąc z tego oto Porad­ni­ka. Na Face­bo­oku poda­ję rów­nież cza­sy nie­któ­rych prze­lo­tów z kil­ku­go­dzin­nym wyprze­dze­niem. Życzę uda­nych obser­wa­cji!

  Prze­lot ISS (Źró­dło: ear​th​sky​.org)
  Facebooktwittermailby feather
 • Doko­wa­nie stat­ku towa­ro­we­go Dra­gon do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS (aktu­ali­za­cja)

  14 kwiet­nia w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych fir­ma Spa­ceX na zle­ce­nie NASA wystrze­li z przy­ląd­ka Cana­ve­ral rakie­tę Fal­con ze stat­kiem towa­ro­wym Dra­gon. Ładu­nek zosta­nie wysła­ny na Mię­dzy­na­ro­do­wą Sta­cję Kosmicz­ną ISS. Doko­wa­nie do sta­cji prze­wi­dzia­ne jest na 16 kwiet­nia. Wcze­śniej, czy­li 1516 kwiet­nia mamy szan­sę zaob­ser­wo­wać prze­lo­ty ISS z akom­pa­nia­men­tem stat­ku Dra­gon. Oba obiek­ty powin­ny być widocz­ne na nie­bie jako osob­ne punk­ty prze­miesz­cza­ją­ce się po nie­bie z tą samą pręd­ko­ścią i odda­lo­ne od sie­bie na bar­dzo nie­wiel­ką odle­głość. O cza­sach prze­lo­tów sta­cji ISS dowie­my się z sek­cji Porad­ni­ki. Jeśli z jakichś powo­dów start zosta­nie odwo­ła­ny, kolej­ny prze­wi­dzia­ny jest na 18 kwiet­nia, o czym poin­for­mu­ję w osob­nym arty­ku­le.

  [aktu­ali­za­cja]

  Z powo­du wycie­ku w rakie­cie nośnej, start stat­ku towa­ro­we­go Dra­gon został prze­ło­żo­ny wstęp­nie na pią­tek 18 kwiet­nia. Cze­ka­my zatem na kolej­ną pró­bę wysła­nia modu­łu do Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej i podzi­wia­nie Dra­go­na i sta­cji ISS na nie­bie.

  Facebooktwittermailby feather