• Archiwa Tagów regulus
  • Zakry­cie i odkry­cie Regu­lu­sa przez Księ­życ

    Okres zakryć jasnych gwiazd przez Księ­życ trwa. Mie­siąc temu obser­wo­wa­li­śmy Alde­ba­ra­na zni­ka­ją­ce­go za i wyła­nia­ją­ce­go się zza tar­czy księ­ży­co­wej. Wie­czo­rem 8 grud­nia nasz sate­li­ta zakry­je Regu­lu­sa – naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Lwa. Będzie to zja­wi­sko dużo łatwiej­sze w obser­wa­cji i cie­kaw­sze zara­zem.

    Mimo, że Regu­lus jest sła­biej świe­cą­cym obiek­tem, niż Alde­ba­ran, to wciąż jest to gwiaz­da jasna, dosko­na­le widocz­na gołym okiem. Oczy­wi­ście w pobli­żu Księ­ży­ca (szcze­gól­nie pod­czas zakry­cia) jej blask zosta­nie moc­no zaśle­pio­ny, dla­te­go do obser­wa­cji war­to użyć choć­by naj­mniej­szej lor­net­ki.

    Czy­taj dalej!!  Post ID 2008

    Facebooktwittermailby feather