• Archiwum kategorii Zakrycia
 • Poran­ny taniec pla­net z zakry­ciem Satur­na

  Ostat­ni pora­nek stycz­nia oraz dwa kolej­ne na począt­ku lute­go będą oka­zją do podzi­wia­nia fan­ta­stycz­ne­go ukła­du pla­net i Księ­ży­ca na nie­bie. Całość zwień­czy zakry­cie Satur­na przez tar­czę nasze­go sate­li­ty!

  31 stycz­nia nad ranem doj­dzie do pierw­szej z trzech wspo­mnia­nych koniunk­cji. Księ­życ znaj­dzie się dokład­nie pomię­dzy Wenus i Jowi­szem, będąc w fazie bar­dzo wąskie­go sier­pa. Po godzi­nie 6:00 na powo­li jaśnie­ją­cym nie­bie te 3 cia­ła nie­bie­skie będą pre­zen­to­wać się nie­sa­mo­wi­cie pięk­nie. Wystar­czy spoj­rzeć w kie­run­ku połu­dnio­wo-wschod­nim, dość nisko nad hory­zont, aby móc podzi­wiać to potrój­ne złą­cze­nie. Poniż­sza gra­fi­ka przed­sta­wia wspo­mnia­ny układ.

  Koniunk­cja Księ­ży­ca z Wenus i Jowi­szem 2019.01.31

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2158

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  23 lute­go 2018 doj­dzie do ostat­nie­go z serii zakry­cia i odkry­cia Alde­ba­ra­na przez Księ­życ. Ta naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka była regu­lar­nie zakry­wa­na od 2015 roku, a po tym cyklu na następ­ny przyj­dzie nam cze­kać aż 16 lat.

  Wła­śnie w oko­ło 17-let­nich okre­sach nastę­pu­ją serie zakryć i odkryć Alde­ba­ra­na. Dzi­siej­sze, ostat­nie z obec­ne­go cyklu będzie wyjąt­ko­wo łatwe w obser­wa­cji. Gwiaz­da znik­nie po lewej”, ciem­nej stro­nie tar­czy Księ­ży­ca. Nasz sate­li­ta będzie tyl­ko w poło­wie oświe­tlo­nym, więc w momen­cie zakry­wa­nia gwiaz­dy jego jasna część nie będzie nas ośle­piać za bar­dzo, by unie­moż­li­wić obser­wa­cje. Koniecz­ne będzie jed­nak uży­cie lor­net­ki lub oczy­wi­ście sil­niej­szej opty­ki, aby wygod­nie zare­je­stro­wać moment znik­nię­cia Alde­ba­ra­na za tar­czą Srebr­ne­go Glo­bu.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2158Facebooktwittermailby feather


 • Zakry­cie i odkry­cie Regu­lu­sa przez Księ­życ

  Okres zakryć jasnych gwiazd przez Księ­życ trwa. Mie­siąc temu obser­wo­wa­li­śmy Alde­ba­ra­na zni­ka­ją­ce­go za i wyła­nia­ją­ce­go się zza tar­czy księ­ży­co­wej. Wie­czo­rem 8 grud­nia nasz sate­li­ta zakry­je Regu­lu­sa – naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Lwa. Będzie to zja­wi­sko dużo łatwiej­sze w obser­wa­cji i cie­kaw­sze zara­zem.

  Mimo, że Regu­lus jest sła­biej świe­cą­cym obiek­tem, niż Alde­ba­ran, to wciąż jest to gwiaz­da jasna, dosko­na­le widocz­na gołym okiem. Oczy­wi­ście w pobli­żu Księ­ży­ca (szcze­gól­nie pod­czas zakry­cia) jej blask zosta­nie moc­no zaśle­pio­ny, dla­te­go do obser­wa­cji war­to użyć choć­by naj­mniej­szej lor­net­ki.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2158Facebooktwittermailby feather


 • Zakry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  W nocy z 5 na 6 listo­pa­da, a kon­kret­nie 6.11 nad ranem Księ­życ zakry­je na kil­ka­dzie­siąt minut naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w kon­ste­la­cji Byka — Alde­ba­ra­na. Zja­wi­sko będzie widocz­ne w całej Pol­sce w nie­co róż­nych momen­tach.

  Księ­życ wzej­dzie w nie­dzie­lę 5 listo­pa­da przed godzi­ną 18. Już od wcze­snych chwil nad hory­zon­tem, nasz sate­li­ta prze­mie­rzał będzie obszar nie­ba, w któ­rym znaj­du­je się gro­ma­da otwar­ta gwiazd o nazwie Hia­dy. W cią­gu nocy będzie­my mogli zoba­czyć zakry­cia i odkry­cia gwiazd z tej gro­ma­dy. Nale­ży spo­glą­dać na nie­bo co naj­mniej przez lor­net­kę i szu­kać gwiazd po wschod­niej (“lewej”) stro­nie od Srebr­ne­go Glo­bu. Księ­życ z cza­sem będzie się prze­su­wał wła­śnie w tę stro­nę i zakry­wał obiek­ty z Hiad, by po kil­ku­dzie­się­ciu minu­tach odkryć je po prze­ciw­nej stro­nie. Celo­wo nie poda­ję tutaj momen­tów zakryć i odkryć, ponie­waż będzie tych zja­wisk kil­ka, a dla każ­dej loka­li­za­cji cza­sy te róż­nią się nawet o kil­ka­na­ście minut. Pole­cam zatem śle­dzić wędrów­kę Księ­ży­ca przez Hia­dy i polo­wać na zakry­cia i odkry­cia na pod­sta­wie wido­ku w naszej lor­net­ce czy tele­sko­pie.

  Alde­ba­ran tuż przed zakry­ciem przez Księ­życ (źr. Stel­la­rium)

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2158Facebooktwittermailby feather


 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  Docze­ka­li­śmy się cie­ka­we­go zja­wi­ska zakry­cio­we­go w 2017 roku. 28 kwiet­nia Księ­życ naj­pierw zakry­je, a potem odkry­je jed­ną z naj­ja­śniej­szych gwiazd na ziem­skim nie­bie — Alde­ba­ra­na. Alde­ba­ran (arab­ska nazwa — Oko Byka) to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka. Zja­wi­sko wystą­pi wcze­snym wie­czo­rem na dość jasnym jesz­cze nie­bie, lecz powin­no być dosko­na­le widocz­ne przez lor­net­ki i oczy­wi­ście więk­sze sprzę­ty optycz­ne.

  W dniu zja­wi­ska Księ­życ będzie miał kształt bar­dzo wąskie­go sier­pa, ponie­waż będzie tuż po nowiu. Dzię­ki temu widok będzie jesz­cze cie­kaw­szy. Do zakry­cia i odkry­cia doj­dzie nad zachod­nim hory­zon­tem, gdzie powin­ni­śmy odszu­kać nasze­go sate­li­tę. Będzie on znaj­do­wał się kil­ka­na­ście stop­ni nad linią wid­no­krę­gu. To oko­ło kil­ku­na­stu cm na linij­ce trzy­ma­nej na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Księ­życ jest jed­nak na tyle jasny, że ta meto­da oka­że się zbęd­na i po pro­stu zoba­czy­my go na nie­bie bez żad­ne­go pro­ble­mu 🙂 Następ­nie za pomo­cą lor­net­ki lub sil­niej­sze­go sprzę­tu powin­ni­śmy zna­leźć gwiaz­dę ‑Alde­ba­ra­na — tuż przy jego tar­czy, po lewej stro­nie.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2158Facebooktwittermailby feather