• Archiwum kategorii Zakry­cia
 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  Docze­ka­li­śmy się cie­ka­we­go zja­wi­ska zakry­cio­we­go w 2017 roku. 28 kwiet­nia Księ­życ naj­pierw zakry­je, a potem odkry­je jed­ną z naj­ja­śniej­szy­ch gwiazd na ziem­skim nie­bie — Alde­ba­ra­na. Alde­ba­ran (arab­ska nazwa — Oko Byka) to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka. Zja­wi­sko wystą­pi wcze­snym wie­czo­rem na dość jasnym jesz­cze nie­bie, lecz powin­no być dosko­na­le widocz­ne przez lor­net­ki i oczy­wi­ście więk­sze sprzę­ty optycz­ne.

  W dniu zja­wi­ska Księ­życ będzie miał kształt bar­dzo wąskie­go sier­pa, ponie­waż będzie tuż po nowiu. Dzię­ki temu widok będzie jesz­cze cie­kaw­szy. Do zakry­cia i odkry­cia doj­dzie nad zachod­nim hory­zon­tem, gdzie powin­ni­śmy odszu­kać nasze­go sate­li­tę. Będzie on znaj­do­wał się kil­ka­na­ście stop­ni nad linią wid­no­krę­gu. To oko­ło kil­ku­na­stu cm na linij­ce trzy­ma­nej na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Księ­życ jest jed­nak na tyle jasny, że ta meto­da oka­że się zbęd­na i po pro­stu zoba­czy­my go na nie­bie bez żad­ne­go pro­ble­mu 🙂 Następ­nie za pomo­cą lor­net­ki lub sil­niej­sze­go sprzę­tu powin­ni­śmy zna­leźć gwiaz­dę -Alde­ba­ra­na — tuż przy jego tar­czy, po lewej stro­nie.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1859

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca i zakry­cie Nep­tu­na

  Poło­wa wrze­śnia przy­no­si nam kil­ka cie­ka­wy­ch zja­wi­sk zwią­za­ny­ch z Księ­ży­cem. Srebr­ny Glob 15 dnia mie­sią­ca zakry­je naj­dal­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go — Nep­tu­na, a dzień póź­niej doj­dzie do tzw. pół­cie­nio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca. Oba zja­wi­ska nie będą łatwo dostrze­gal­ne, lecz mimo wszyst­ko łatwo dostęp­ne albo przez Inter­net lub przy uży­ciu sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go.

  Wie­czo­rem 15 wrze­śnia nasz sate­li­ta znów zakry­je Nep­tu­na. Znów, bo w tym roku mogli­śmy obser­wo­wać toż­sa­me zja­wi­sko pod koniec czerw­ca, co poka­za­łem Wam pod­czas trans­mi­sji na żywo w YouTu­be.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1859

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ — nagra­nie ze stre­amu

  Zapra­szam do obej­rze­nia nagra­nia z trans­mi­sji, któ­rej głów­nym tema­tem było zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ, a tak­że odkry­cie pla­ne­ty. Mia­ło to miej­sce w nocy z 25 na 26 czerw­ca 2016 roku. Poni­żej poda­ję naj­waż­niej­sze momen­ty obser­wa­cji w trak­cie stre­amu.

  14:40 — Zakry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — godz. ~00:40 (z mały­mi pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi 😉 )
  41:00 do 45:15 — Zakry­cie Nep­tu­na — godz. ~01:12
  53:00 — Odkry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — godz. ~01:18 (bar­dzo cie­ka­wy moment!)
  1:04:30 do 1:14:13 — Obser­wa­cje gór i kra­te­rów na Księ­ży­cu
  1:17:50 — Odkry­cie Nep­tu­na — godz. ~01:44

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ

  W nocy z 25 na 26 czerw­ca doj­dzie do dość rzad­kie­go, lecz trud­ne­go do zaob­ser­wo­wa­nia zja­wi­ska. Nastą­pi zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ. Nie­co póź­niej tej samej nocy, naj­dal­sza pla­ne­ta Ukła­du Sło­necz­ne­go wyło­ni się zza ciem­nej stro­ny tar­czy nasze­go sate­li­ty.

  Z racji bar­dzo dużej róż­ni­cy w jasno­ści sła­bo widocz­nej pla­ne­ty i jasne­go Księ­ży­ca, będzie bar­dzo trud­no prze­pro­wa­dzić obser­wa­cje bez uży­cia tele­sko­pu.

  Z racji tego zapra­szam wszyst­ki­ch chcą­cy­ch zoba­czyć zakry­cie na trans­mi­sję onli­ne w YouTu­be. Czy­taj dalej!!  Post ID 1859

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Zakry­cie Wenus przez Księ­życ

  6 kwiet­nia ama­to­rzy noc­ne­go nie­ba docze­ka­ją się w koń­cu bar­dzo cie­ka­we­go zja­wi­ska astro­no­micz­ne­go w 2016 roku. Co praw­da nastą­pi ono w cią­gu dnia, lecz zaan­ga­żu­je 2 cia­ła nie­bie­skie podzi­wia­ne zazwy­czaj w nocy. Tego dnia Księ­życ zakry­je pla­ne­tę Wenus.

  Wenus Ksiezyc 6.04.2016

  Zja­wi­sko wystą­pi nad ranem, oko­ło godzi­ny 9:40. Wte­dy to naj­ja­śniej­sza pla­ne­ta na ziem­skim nie­bie powo­li znik­nie za tar­czą Księ­ży­ca. Mniej wię­cej godzi­nę póź­niej Wenus wyło­ni się po prze­ciw­nej stro­nie dys­ku nasze­go sate­li­ty. Celo­wo nie poda­ję dokład­ny­ch cza­sów zakry­cia i odkry­cia, ponie­waż będą one róż­ne w zależ­no­ści od miej­sca obser­wa­cji. Róż­ni­ca będzie nie­wiel­ka i wynie­sie kil­ka minut. War­to sko­rzy­stać z taki­ch pro­gra­mów, jak Stel­la­rium, lub ser­wi­sów inter­ne­to­wy­ch taki­ch, jak Heaven​sA​bo​ve​.com, aby okre­ślić dokład­ne momen­ty dla swo­jej loka­li­za­cji. W razie pytań odno­śnie spo­so­bu spraw­dze­nia tych dany­ch, słu­żę pomo­cą 🙂

  Zakry­cie Wenus przes Księ­życ nie będzie zja­wi­skiem łatwym w obser­wa­cji. War­to jed­nak poświę­cić tro­chę wysił­ku, aby na wła­sne oczy zoba­czyć to cie­ka­we zja­wi­sko. Głów­nym pro­ble­mem dla obser­wa­to­ra będzie jasne nie­bo, któ­re utrud­ni odna­le­zie­nie Wenus i Księ­ży­ca na nie­bie. Znaj­do­wać się one będą jedy­nie 15 stop­ni od Słoń­ca. Tego dnia Księ­życ będzie tuż przed nowiem, zatem będzie bar­dzo wąskim sier­pem, trud­nym w zauwa­że­niu. Nie obej­dzie się bez dodat­ko­wej opty­ki w posta­ci co naj­mniej lor­net­ki. Bez tego nie dostrze­że­my Wenus, nawet jeśli uda­ło­by się nam namie­rzyć Księ­życ.

  Uwa­ga!!! Przy uży­wa­niu przy­rzą­dów optycz­ny­ch nale­ży zacho­wać wyjąt­ko­wą ostroż­no­ść ze wzglę­du na bli­sko­ść Słoń­ca. Pod żad­nym pozo­rem nie szu­kaj za ich pomo­cą Księ­ży­ca, jeśli nie jesteś w sta­nie wyklu­czyć moż­li­wo­ści skie­ro­wa­nia przy­rzą­du w Słoń­ce. Ryzy­ku­je­sz uszko­dze­nie, a nawet utra­tę wzro­ku!

  Jak bez­piecz­nie odszu­kać Wenus i Księ­życ na nie­bie? Stań w cie­niu, czy­li w miej­scu, gdzie Słoń­ce będzie zasło­nię­te jakimś obiek­tem — naj­le­piej ścia­ną budyn­ku. Masz widzieć jed­no­cze­śnie nie­bo po pra­wej stro­nie od ścia­ny, ponie­waż wła­śnie po tej stro­nie od Słoń­ca będą znaj­do­wać się Księ­życ i Wenus. Nie­ch prze­szko­da zasła­nia Słoń­ce z pew­nym mar­gi­ne­sem tak, aby za chwi­lę nasza gwiaz­da nie wyło­ni­ła się zza niej.

  Księ­życ będzie się znaj­do­wać dokład­nie na pra­wo od Słoń­ca, oko­ło 15cm na wycią­gnię­tej przed sie­bie linij­ce. Gdy już go znaj­dzie­sz, Wenus zoba­czy­sz tuż obok, po lewej.

  Zamo­cuj przy­rząd optycz­ny na czymś sta­bil­nym. Dla tele­sko­pu to oczy­wi­ste — on zawsze stoi na sta­ty­wie. W przy­pad­ku lor­net­ki, naj­czę­ściej trzy­ma­my ją w ręka­ch, lecz to nie wystar­czy do kom­for­to­we­go oglą­da­nia zja­wi­ska. Może­my z ręki” odszu­kać Księ­życ, a gdy już pozna­my jego poło­że­nie, zamo­cuj­my sprzęt na sta­bil­nej pod­sta­wie.

  Moment zakry­cia będzie łatwy w obser­wa­cji, pod warun­kiem speł­nie­nia powyż­szy­ch wytycz­ny­ch. Wenus po pro­stu scho­wa się za tar­czę Księ­ży­ca, a czas zni­ka­nia” wynie­sie kil­ka­dzie­siąt sekund. Dużo trud­niej będzie zauwa­żyć moment odkry­cia, gdy nie zna­my dokład­ne­go cza­su dla nasze­go miej­sca obser­wa­cji. Pla­ne­ta bowiem wyło­ni się zza księ­ży­co­we­go dys­ku nie­spo­dzie­wa­nie. War­to więc wcze­śniej spraw­dzić, kie­dy to nastą­pi.

  Powo­dze­nia!

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather