Zakry­cie i odkry­cie Regu­lu­sa przez Księ­życ

Okres zakryć jasnych gwiazd przez Księ­życ trwa. Mie­siąc temu obser­wo­wa­li­śmy Alde­ba­ra­na zni­ka­ją­ce­go za i wyła­nia­ją­ce­go się zza tar­czy księ­ży­co­wej. Wie­czo­rem 8 grud­nia nasz sate­li­ta zakry­je Regu­lu­sa – naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Lwa. Będzie to zja­wi­sko dużo łatwiej­sze w obser­wa­cji i cie­kaw­sze zara­zem.

Mimo, że Regu­lus jest sła­biej świe­cą­cym obiek­tem, niż Alde­ba­ran, to wciąż jest to gwiaz­da jasna, dosko­na­le widocz­na gołym okiem. Oczy­wi­ście w pobli­żu Księ­ży­ca (szcze­gól­nie pod­czas zakry­cia) jej blask zosta­nie moc­no zaśle­pio­ny, dla­te­go do obser­wa­cji war­to użyć choć­by naj­mniej­szej lor­net­ki.

Regu­lus znik­nie za tar­czą Księ­ży­ca po jej oświe­tlo­nej stro­nie. Patrząc z Zie­mi, będzie to lewa stro­na dys­ku nasze­go sate­li­ty. Zja­wi­sko zakry­cia nastą­pi oko­ło godzi­ny 22:25 i czas ten będzie podob­ny w całej Pol­sce. Nale­ży śle­dzić zbli­ża­nie się gwiaz­dy do Księ­ży­ca na kil­ka-naście minut przed jej znik­nię­ciem za jego tar­czą, aby tego momen­tu nie prze­ga­pić.

Odkry­cie nastą­pi kil­ka­dzie­siąt minut póź­niej i moment ten już moc­niej zróż­ni­cu­je się w zależ­no­ści od miej­sca obser­wa­cji. Ogól­nie do odkry­cia doj­dzie od kil­ku do kil­ku­na­stu minut po godzi­nie 23. Zapra­szam do zosta­wia­nia komen­ta­rzy pod tym wpi­sem oraz pod powią­za­nym postem na Face­bo­oku z nazwa­mi miej­sco­wo­ści, z któ­rych obser­wu­je­cie. Będę sta­rał się odpo­wie­dzieć na każ­dy komen­tarz, poda­jąc czas odkry­cia dla Waszej loka­li­za­cji.

Zja­wi­sko odkry­cia będzie dużo cie­kaw­sze od zeszło­mie­sięcz­ne­go odkry­cia Alde­ba­ra­na, ponie­waż tar­cza Księ­ży­ca będzie nie­oświe­tlo­na w więk­szej czę­ści, niż to mia­ło miej­sce mie­siąc temu. Nasz sate­li­ta 4 dni po peł­ni odsło­ni Regu­lu­sa wła­śnie po tej nie­oświe­tlo­nej stro­nie. Pozor­na pust­ka mię­dzy widocz­ną czę­ścią tar­czy Księ­ży­ca a miej­scem poja­wie­nia się gwiaz­dy będzie popra­wiać kom­fort obser­wa­cji (mniej ośle­pia­ją­ce świa­tło Srebr­ne­go Glo­bu), a jed­no­cze­śnie doda smacz­ku zja­wi­sku, ponie­waż Regu­lus poja­wi się zni­kąd”, a nie tuż przy widocz­nej tar­czy Księ­ży­ca.

Pla­nu­ję prze­pro­wa­dzić trans­mi­sję z tego zja­wi­ska na YouTu­be, jeśli tyl­ko pogo­da pozwo­li. Link do stre­amu poja­wi się w tym wpi­sie w póź­niej­szym cza­sie.

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.