• Archiwa Tagów odkrycie
 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  23 lute­go 2018 doj­dzie do ostat­nie­go z serii zakry­cia i odkry­cia Alde­ba­ra­na przez Księ­życ. Ta naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka była regu­lar­nie zakry­wa­na od 2015 roku, a po tym cyklu na następ­ny przyj­dzie nam cze­kać aż 16 lat.

  Wła­śnie w oko­ło 17-let­nich okre­sach nastę­pu­ją serie zakryć i odkryć Alde­ba­ra­na. Dzi­siej­sze, ostat­nie z obec­ne­go cyklu będzie wyjąt­ko­wo łatwe w obser­wa­cji. Gwiaz­da znik­nie po lewej”, ciem­nej stro­nie tar­czy Księ­ży­ca. Nasz sate­li­ta będzie tyl­ko w poło­wie oświe­tlo­nym, więc w momen­cie zakry­wa­nia gwiaz­dy jego jasna część nie będzie nas ośle­piać za bar­dzo, by unie­moż­li­wić obser­wa­cje. Koniecz­ne będzie jed­nak uży­cie lor­net­ki lub oczy­wi­ście sil­niej­szej opty­ki, aby wygod­nie zare­je­stro­wać moment znik­nię­cia Alde­ba­ra­na za tar­czą Srebr­ne­go Glo­bu.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie i odkry­cie Regu­lu­sa przez Księ­życ

  Okres zakryć jasnych gwiazd przez Księ­życ trwa. Mie­siąc temu obser­wo­wa­li­śmy Alde­ba­ra­na zni­ka­ją­ce­go za i wyła­nia­ją­ce­go się zza tar­czy księ­ży­co­wej. Wie­czo­rem 8 grud­nia nasz sate­li­ta zakry­je Regu­lu­sa – naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w gwiaz­do­zbio­rze Lwa. Będzie to zja­wi­sko dużo łatwiej­sze w obser­wa­cji i cie­kaw­sze zara­zem.

  Mimo, że Regu­lus jest sła­biej świe­cą­cym obiek­tem, niż Alde­ba­ran, to wciąż jest to gwiaz­da jasna, dosko­na­le widocz­na gołym okiem. Oczy­wi­ście w pobli­żu Księ­ży­ca (szcze­gól­nie pod­czas zakry­cia) jej blask zosta­nie moc­no zaśle­pio­ny, dla­te­go do obser­wa­cji war­to użyć choć­by naj­mniej­szej lor­net­ki.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  Docze­ka­li­śmy się cie­ka­we­go zja­wi­ska zakry­cio­we­go w 2017 roku. 28 kwiet­nia Księ­życ naj­pierw zakry­je, a potem odkry­je jed­ną z naj­ja­śniej­szych gwiazd na ziem­skim nie­bie — Alde­ba­ra­na. Alde­ba­ran (arab­ska nazwa — Oko Byka) to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka. Zja­wi­sko wystą­pi wcze­snym wie­czo­rem na dość jasnym jesz­cze nie­bie, lecz powin­no być dosko­na­le widocz­ne przez lor­net­ki i oczy­wi­ście więk­sze sprzę­ty optycz­ne.

  W dniu zja­wi­ska Księ­życ będzie miał kształt bar­dzo wąskie­go sier­pa, ponie­waż będzie tuż po nowiu. Dzię­ki temu widok będzie jesz­cze cie­kaw­szy. Do zakry­cia i odkry­cia doj­dzie nad zachod­nim hory­zon­tem, gdzie powin­ni­śmy odszu­kać nasze­go sate­li­tę. Będzie on znaj­do­wał się kil­ka­na­ście stop­ni nad linią wid­no­krę­gu. To oko­ło kil­ku­na­stu cm na linij­ce trzy­ma­nej na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Księ­życ jest jed­nak na tyle jasny, że ta meto­da oka­że się zbęd­na i po pro­stu zoba­czy­my go na nie­bie bez żad­ne­go pro­ble­mu 🙂 Następ­nie za pomo­cą lor­net­ki lub sil­niej­sze­go sprzę­tu powin­ni­śmy zna­leźć gwiaz­dę ‑Alde­ba­ra­na — tuż przy jego tar­czy, po lewej stro­nie.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca i zakry­cie Nep­tu­na

  Poło­wa wrze­śnia przy­no­si nam kil­ka cie­ka­wych zja­wisk zwią­za­nych z Księ­ży­cem. Srebr­ny Glob 15 dnia mie­sią­ca zakry­je naj­dal­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go — Nep­tu­na, a dzień póź­niej doj­dzie do tzw. pół­cie­nio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca. Oba zja­wi­ska nie będą łatwo dostrze­gal­ne, lecz mimo wszyst­ko łatwo dostęp­ne albo przez Inter­net lub przy uży­ciu sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go.

  Wie­czo­rem 15 wrze­śnia nasz sate­li­ta znów zakry­je Nep­tu­na. Znów, bo w tym roku mogli­śmy obser­wo­wać toż­sa­me zja­wi­sko pod koniec czerw­ca, co poka­za­łem Wam pod­czas trans­mi­sji na żywo w YouTu­be.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2034

  Facebooktwittermailby feather
 • Odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  W nocy z 8 na 9 sierp­nia doj­dzie do zakry­cia jasnej gwiaz­dy przez tar­czę Księ­ży­ca — Alde­ba­ra­na. Jest to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka. Z nasze­go kra­ju bedzie­my mogli zoba­czyć tyl­ko dru­gą część zja­wi­ska, czy­li odkry­cie Oka Byka” zza tar­czy nasze­go sate­li­ty.

  Aby zoba­czyć, jak Alde­ba­ran nagle poja­wia się na nie­bie tuż obok Księ­ży­ca, bedzie­my musie­li speł­nić kil­ka warun­ków. Przede wszyst­kim przy­go­tuj­my sobie dobre miej­sce do obser­wa­cji z nie­za­kłó­co­nym wido­kiem na wschod­ni hory­zont. Odkry­cie nastą­pi oko­ło godzi­ny 1:10 w zależ­no­ści od naszej loka­li­za­cji, a Księ­życ wte­dy będzie bar­dzo nisko nad hory­zon­tem (tyl­ko oko­ło 3 stop­nie).

  Dru­ga rzecz to sprzęt. Oczy­wi­ście gołym okiem zoba­czy­my Alde­ba­ra­na prę­dzej, czy póź­niej po odkry­ciu, lecz naj­le­piej wypo­sa­żyć się co naj­mniej w lor­net­kę i zamo­co­wać lub oprzeć ją o coś, by była sta­bil­na. Wte­dy na pew­no zwięk­szy­my swo­je szan­se na zła­pa­nie momen­tu nagłe­go poja­wie­nia się gwiaz­dy zza księ­ży­co­wych gór i kra­te­rów.

  Obser­wa­cje zaczy­na­my tuż po godzi­nie 1, aby spo­koj­nie pocze­kać na moment odkry­cia. Nastą­pi ono, jak już wspo­mnia­łem oko­ło 1:10, a dokład­ny czas będzie nie­co inny dla róż­nych loka­li­za­cji.

  Aldebaran wyłania się zza tarczy Księżyca 9.8.2015 godz. 1:10
  Alde­ba­ran wyła­nia się zza tar­czy Księ­ży­ca 9.8.2015 godz. 1:10 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather