• Archiwa Tagów satelita
 • Porad­nik obser­wa­to­ra Star­link (ów)

  Moi dro­dzy. Wie­le z Was pyta o Star­lin­ki”, czy­li orbi­tu­ją­ce gru­po­wo sate­li­ty tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne. Szu­ka­cie infor­ma­cji w Inter­ne­cie, spraw­dza­cie na forach. Wszyst­ko po to, aby na wła­sne oczy zoba­czyć ten, nomen omen, feno­men na nie­bie. I tu z pomo­cą przy­cho­dzę Wam ja oraz por­tal Ura­nia — Postę­py Astro­no­mii! 🙂

  Wspól­nie z redak­cją Ura­nii opra­co­wa­li­śmy dla Was kom­pen­dium wie­dzy o Star­link, z któ­re­go dowie­cie się co to jest, co to będzie oraz jak obser­wo­wać sate­li­ty tej kon­ste­la­cji. Zapra­szam do zapo­zna­nia się porad­ni­kiem dostęp­nym pod tym lin­kiem, któ­ry znaj­dzie­cie rów­nież w sek­cji Porad­ni­ki na stro­nie 🙂

  Facebooktwittermailby feather
 • Prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS

  Sty­czeń to czas powro­tu Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej ISS nad pol­skie nie­bo. Począw­szy od 10 dnia mie­sią­ca przez 2 tygo­dnie będzie­my mie­li oka­zję ją podzi­wiać. Wszyst­kie prze­lo­ty będą mia­ły miej­sce nad ranem. Sta­cję może­my obser­wo­wać dzię­ki temu, że odbi­ja ona świa­tło sło­necz­ne, któ­re­go część pada na zie­mię. ISS to bar­dzo jasny obiekt przy­po­mi­na­ją­cy poru­sza­ją­cą się gwiaz­dę i nie będzie­my mie­li pro­ble­mu z zauwa­że­niem jej na nie­bie. Typo­wy prze­lot trwa kil­ka minut. Na niż­szych wyso­ko­ściach nad hory­zon­tem, sta­cja wyda­je się poru­szać wol­no, jed­nak im bli­żej zeni­tu, tym jej ruch na nie­bo­skło­nie jest szyb­szy. Naj­więk­szą jasność ISS osią­ga na naj­więk­szej wyso­ko­ści w trak­cie dane­go prze­lo­tu.

  Poniż­sza tabe­la przed­sta­wia czas, mak­sy­mal­ną jasność oraz kie­ru­nek prze­lo­tu sta­cji dla każ­de­go zda­rze­nia. Naj­cie­kaw­sze prze­lo­ty zazna­czo­ne są pogru­bio­ną, pochy­lo­ną czcion­ką. Oto, jak czy­tać dane w tabe­li:

  - godzi­na poda­na jest orien­ta­cyj­nie, obser­wa­cję nale­ży zacząć ok 2 minu­ty wcze­śniej, aby nie prze­ga­pić poja­wie­nia się ISS

  - mak­sy­mal­na jasność poda­na jest w jed­nost­kach magni­tu­do”. War­to­ści jasno­ści w tej ska­li przyj­mu­ją znak zarów­no dodat­ni, jak i ujem­ny. Im mniej­sza war­tość, tym jaśniej­szy obiekt. Ozna­cza to, że np. obiekt o jasno­ści ‑1.7 mag jest jaśniej­szy od obiek­tu ‑0.3 mag, a ten z kolei jest jaśniej­szy od obiek­tu 1.5 mag. Uwa­ga: dane są obli­czo­ne dla mia­sta Łódź. Jasność sta­cji będzie tym mniej­sza, im dalej od cen­trum Pol­ski, jed­nak nie prze­szko­dzi to w obser­wa­cji. ISS będzie w całym kra­ju jasnym obiek­tem.

  - kie­ru­nek prze­lo­tu poda­je po kolei stro­ny świa­ta, któ­rę­dy prze­le­ci ISS. Np. SW-S‑E ozna­cza, że sta­cja poja­wi się naj­pierw na połu­dnio­wym zacho­dzie, prze­le­ci następ­nie w stro­nę połu­dnia, a potem wscho­du. Nale­ży zatem usta­wić się w tym przy­pad­ku w stro­nę połu­dnio­we­go-zacho­du i wyszu­ki­wać sta­cji, omia­ta­jąc wzro­kiem nie­bo od hory­zon­tu po zenit. Tabe­la nie poda­je wyso­ko­ści nad hory­zon­tem, gdyż są one róż­ne dla róż­nych prze­lo­tów. Dodat­ko­wo, w róż­nych miej­scach kra­ju będą się one rów­nież róż­nić. Np. w Szcze­ci­nie pozy­cja sta­cji będzie prze­su­nię­ta w stro­nę połu­dnio­we­go-wscho­du, a w Rze­szo­wie — w stro­nę pół­noc­ne­go zacho­du. Tabe­la poda­je pozy­cje dla Łodzi, jed­nak obser­wa­cja w innych miej­scach nie będzie się róż­nić, ponie­waż kie­run­ki świa­ta, któ­rę­dy prze­le­ci ISS zosta­ną te same, zmie­nią się jedy­nie wyso­ko­ści nad hory­zon­tem. Wyjąt­kiem jest zenit, gdzie wspo­mnia­ne prze­su­nię­cie spo­wo­du­je odchy­le­nie od zeni­tu.

  - uwa­ga o wyj­ściu z cie­nia Zie­mi ozna­cza, że sta­cja poja­wi się nagle na nie­bie i będzie od razu bar­dzo jasna. Sta­nie się tak dla­te­go, że ISS wyło­ni się zza cie­nia, jaki rzu­ca Zie­mia w prze­strze­ni kosmicz­nej. Uwa­ga poda­je rów­nież jasność ISS w momen­cie jej poja­wie­nia się na nie­bie. Te prze­lo­ty są wyjąt­ko­wo spek­ta­ku­lar­ne.

  Następ­ny okres widocz­no­ści ISS przy­pa­da w lutym.

  Powo­dze­nia w obser­wa­cjach!

   Data Godzi­na Max. jasność (mag) Kie­ru­nek prze­lo­tu Uwa­gi
  10.01.2014 07:00 -0.5 SW-S‑E
  11.01.2014 06:11 0.0 SW-S‑E
  12.01.2014 06:59 -1.2 SW-S‑E
  13.01.2014 06:12 -1 SW-S‑E
  14.01.2014 05:27 -0.7 S‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑0.6 mag
  14.01.2014 07:01 -1.5 W‑Zenit‑E
  15.01.2014 06:14 -1.5 W‑Zenit‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy 0.3 mag
  16.01.2014 05:28 -1.4 S‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑1.4 mag
  16.01.2014 07:02 -1.5 W‑Zenit‑E
  17.01.2014 06:15 -1.6 W‑Zenit‑E
  18.01.2014 05:29 -1.7 Zenit‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑1.7 mag
  18.01.2014 07:04 -1.4 W‑Zenit‑E
  19.01.2014 06:16 -1.6 W‑Zenit‑E
  20.01.2014 05:30 -1.7 Zenit‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑1.7 mag
  20.01.2014 07:05 -0.7 W‑S-SE
  21.01.2014 04:45 -0.3 E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑0.3 mag
  21.01.2014 06:18 -1.3 W‑S-SE
  22.01.2014 05:32 -1.5 Zenit‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑1.5 mag
  23.01.2014 04:46 -0.3 E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑0.3 mag
  23.01.2014 06:19 -0.5 W‑S-SE
  24.01.2014 05:33 -1.1 SW-S‑E wyj­ście z cie­nia Zie­mi przy ‑1.0 mag

  Facebooktwittermailby feather