• Archiwa Tagów superpełnia
 • Super­K­się­życ nr 1 z 3 w 2016 roku

  1516 paź­dzier­ni­ka 2016 roku wystą­pi tak zwa­ne zja­wi­sko Super­K­się­ży­ca. Co to jest Super­K­się­życ i dla­cze­go jest to cie­ka­we w obser­wa­cji? Poni­żej kil­ka fak­tów na ten temat.

  Księ­życ wyka­zu­je na nie­bie m.in. 2 rodza­je cykli. Pierw­szy, 29,5‑dniowy cykl to tak zwa­ny mie­siąc syno­dycz­ny. Jest to okres mię­dzy tymi samy­mi faza­mi sate­li­ty. Ozna­cza to, że co tyle dni mamy do czy­nie­nia z peł­nią Księ­ży­ca. Nie jest to jed­nak rów­no­znacz­ne z okre­sem, w jakim Księ­życ poko­nu­je całość swo­jej orbi­ty wokół Zie­mi. Peł­ny obieg nasze­go sate­li­ty po orbi­cie trwa 27,3 dnia i jest to dru­gi z inte­re­su­ją­cych nas cykli. Co tyle cza­su Księ­życ znaj­du­je się dokład­nie w tym samym miej­scu na nie­bie — wśród tych samych gwiazd. Skąd ta róż­ni­ca ponad 2 dni?

  Super­K­się­życ w maju 2012, źr. spa​ce​.com

  Dzie­je się tak dla­te­go, że wpływ na okres syno­dycz­ny ma sam ruch Zie­mi wokół Słoń­ca. Czy­taj dalej!!  Post ID 1644

  Facebooktwittermailby feather