• Archiwa Tagów superksiężyc
 • Naj­więk­szy Super­K­się­życ od 70 lat!

  Dłu­go zasta­na­wia­łem się, jak nazwać to zja­wi­sko. MegaK­się­życ? Mega­Su­perK­się­życ? Super­Ek­straK­się­życ? W koń­cu zde­cy­do­wa­łem się na pozo­sta­wie­nie tra­dy­cyj­nej nazwy — Super­K­się­życ. Nie będzie to jed­nak taki sam Super­K­się­życ, z jakim mamy do czy­nie­nia co kil­ka mie­się­cy. 14 listo­pa­da 2016 roku cze­ka nas bowiem wyjąt­ko­wa super­peł­nia Księ­ży­ca. Nie było takiej od pra­wie 70 lat i nie będzie przez kolej­nych pra­wie 20!

  Ze zja­wi­skiem Super­K­się­ży­ca mamy do czy­nie­nia, gdy peł­nia wystą­pi w okre­sie naj­więk­sze­go zbli­że­nia nasze­go sate­li­ty do Zie­mi. Przy­ję­ło się mówić, że jest to prze­dział od 90% do 100% naj­więk­sze­go moż­li­we­go zbli­że­nia Księ­ży­ca do naszej pla­ne­ty — tak zwa­ne­go pery­geum. Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat przy­czyn wystę­po­wa­nia zja­wi­ska Super­K­się­ży­ca w kon­tek­ście jego orbi­to­wa­nia wokół Zie­mi, prze­czy­taj ostat­ni aka­pit tego wpi­su.

  SuperKsiężyc 14.11.2016
  Porów­na­nie wiel­ko­ści — MiniK­się­życ 22.04.2016 (odl. ponad 405 tys km) i Super­K­się­życ 14.11.2016 (odl. ~356 tys km) (klik­nij, aby powięk­szyć)

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1662

  Facebooktwittermailby feather
 • Super­K­się­życ nr 1 z 3 w 2016 roku

  1516 paź­dzier­ni­ka 2016 roku wystą­pi tak zwa­ne zja­wi­sko Super­K­się­ży­ca. Co to jest Super­K­się­życ i dla­cze­go jest to cie­ka­we w obser­wa­cji? Poni­żej kil­ka fak­tów na ten temat.

  Księ­życ wyka­zu­je na nie­bie m.in. 2 rodza­je cykli. Pierw­szy, 29,5‑dniowy cykl to tak zwa­ny mie­siąc syno­dycz­ny. Jest to okres mię­dzy tymi samy­mi faza­mi sate­li­ty. Ozna­cza to, że co tyle dni mamy do czy­nie­nia z peł­nią Księ­ży­ca. Nie jest to jed­nak rów­no­znacz­ne z okre­sem, w jakim Księ­życ poko­nu­je całość swo­jej orbi­ty wokół Zie­mi. Peł­ny obieg nasze­go sate­li­ty po orbi­cie trwa 27,3 dnia i jest to dru­gi z inte­re­su­ją­cych nas cykli. Co tyle cza­su Księ­życ znaj­du­je się dokład­nie w tym samym miej­scu na nie­bie — wśród tych samych gwiazd. Skąd ta róż­ni­ca ponad 2 dni?

  Super­K­się­życ w maju 2012, źr. spa​ce​.com

  Dzie­je się tak dla­te­go, że wpływ na okres syno­dycz­ny ma sam ruch Zie­mi wokół Słoń­ca. Czy­taj dalej!!  Post ID 1662

  Facebooktwittermailby feather
 • Ostat­ni Super­K­się­życ w 2015 roku

  Dzi­siej­sze­go wie­czo­ra (27.10) koniecz­nie popa­trz­cie w nie­bo. Będzie­cie świad­ka­mi trze­cie­go – ostat­nie­go w tym roku tzw. Super­K­się­ży­ca. Jest to Księ­życ w peł­ni w momen­cie, gdy znaj­du­je się w naj­bliż­szym Zie­mi miej­scu na swo­jej orbi­cie. Jest wte­dy o kil­ka­na­ście pro­cent więk­szy i jaśniej­szy, niż pod­czas prze­cięt­nej peł­ni. Naj­lep­szy efekt powsta­je pod­czas wscho­du nasze­go sate­li­ty. Wte­dy na tle ziem­skich obiek­tów wyda­je się on jesz­cze więk­szy. Jest to oczy­wi­ście złu­dze­nie optycz­ne, jed­nak wra­że­nie jest nie­sa­mo­wi­te.

  Miesz­kań­cy wschod­nich obsza­rów Pol­ski zoba­czą wschód Księ­ży­ca oko­ło 16:30, pod­czas gdy oso­by znaj­du­ją­ce się bli­żej zachod­niej gra­ni­cy pocze­ka­ją na ten moment do oko­ło 17:00. War­to zapew­nić sobie dobry widok na wschod­ni hory­zont i wypa­try­wać momen­tu poja­wie­nia się tar­czy Księ­ży­ca tak wcze­śnie, jak to moż­li­we.

  Źró­dło: mete​oser​wi​s24​.pl
  Facebooktwittermailby feather
 • Cał­ko­wi­te zaćmie­nie Super­K­się­ży­ca

  28 wrze­śnia nad ranem cze­ka nas jed­no z naj­waż­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych 2015 roku. Obej­rzy­my cał­ko­wi­te zaćmie­nie Księ­ży­ca. To nie wszyst­ko. Księ­życ znaj­dzie się wte­dy w pery­geum, czy­li naj­bli­żej Zie­mi na swo­jej orbi­cie i dzię­ki temu będzie wyda­wał się więk­szy, niż zwy­kle. Suma sum­ma­rum będzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia krwa­we­go Super­K­się­ży­ca!

  Na czym pole­ga to zja­wi­sko? Aby doszło do czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Księ­ży­ca, musi on zna­leźć się w cie­niu naszej pla­ne­ty. Zie­mia, jak każ­dy oświe­tlo­ny obiekt, rzu­ca cień. Bie­gnie on rzecz jasna w kie­run­ku prze­ciw­nym od Słoń­ca i ma on kształt stoż­ka, tzn. że jego obszar zwę­ża się wraz z odle­gło­ścią od Zie­mi. W cza­sie, gdy Księ­życ czę­ścio­wo lub w cało­ści cho­wa się w tym cie­niu, obser­wu­je­my wła­śnie czę­ścio­we lub cał­ko­wi­te jego zaćmie­nie.

  Dla­cze­go Księ­życ jest w ogó­le pod­czas cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia widocz­ny? Moż­na by pomy­śleć, że sko­ro jest w cie­niu, to znik­nie nam z oczu. Ano nie znik­nie z tego same­go powo­du, któ­ry spra­wia, że widzi­my przed­mio­ty znaj­du­ją­ce się w cie­niu w naszej oko­li­cy. Świa­tło roz­pro­szo­ne od innych obiek­tów wciąż oświe­tla zacie­nio­ny przed­miot i może on być cią­gle widocz­ny. W prze­ło­że­niu na ska­lę nasze­go kosmicz­ne­go oto­cze­nia, Księ­życ prze­sta­je być oświe­tla­ny przez Słoń­ce w momen­cie wej­ścia w cień Zie­mi. Nasza pla­ne­ta jed­nak wciąż moc­no świe­ci w prze­strze­ni, odbi­ja­jąc oraz roz­pra­sza­jąc świa­tło sło­necz­ne wokół sie­bie. Część z tego pro­mie­nio­wa­nia tra­fia na powierzch­nię Księ­ży­ca i jest to na tyle duże natę­że­nie foto­nów, że są one w sta­nie odbić się od powierzch­ni nasze­go sate­li­ty i wró­cić na Zie­mię, a następ­nie pobu­dzić recep­to­ry w naszych oczach i spo­wo­do­wać, że to wszyst­ko zoba­czy­my 🙂 Wła­ści­wo­ści optycz­ne opi­sa­ne­go prze­ze mnie zja­wi­ska powo­du­ją ponad­to, że w trak­cie zaćmie­nia Księ­życ przy­bie­ra krwi­sto­czer­wo­ną bar­wę, co jest nie­za­po­mnia­nym wido­kiem. Nie raz zapew­ne widzie­li­ście wschód nasze­go sate­li­ty w takim kolo­rze, jak na poniż­szym zdję­ciu. Pod­czas czę­ścio­wej i cał­ko­wi­tej fazy zaćmie­nia, ma on taki lub jesz­cze bar­dziej soczy­sty czer­wo­ny kolor 🙂

  Wschód Księżyca 2015.09.01
  Wschód Księ­ży­ca 2015.09.01, Kra­ków

  Nie prze­gap­cie zatem tego pięk­ne­go zja­wi­ska!

  Nie­ste­ty będzie to wyma­ga­ło poświę­ce­nia paru godzin snu, ponie­waż zaćmie­nie wyda­rzy się wcze­snym ran­kiem w ponie­dzia­łek 28 wrze­śnia. Patrzy­my na zachód. Musi­my mieć czy­sty, nie­prze­sło­nię­ty żad­ny­mi prze­szko­da­mi widok na tę stro­nę nie­ba. Cień Zie­mi poja­wi się na Księ­ży­cu tuż po 3 rano. W pra­wej gór­nej czę­ści nasze­go sate­li­ty zoba­czy­my, jak jego powierzch­nia zaczy­na lek­ko ciem­nieć i przy­bie­rać czer­wo­na­wą bar­wę. Następ­nie zja­wi­sko będzie postę­po­wać, by tuż po 4 rano dopro­wa­dzić do fazy cał­ko­wi­tej, któ­ra potrwa nie­co ponad godzi­nę. Wte­dy Księ­życ będzie cał­ko­wi­cie ską­pa­ny w cie­niu Zie­mi. Nie­co po 5 rano z lewej czę­ści Srebr­ne­go Glo­bu cień zacznie scho­dzić. Będzie to trwać oko­ło godzi­ny już na jaśnie­ją­cym poran­nym nie­bie i przy Księ­ży­cu znaj­du­ją­cym się bar­dzo nisko nad zachod­nim hory­zon­tem. Mimo trud­nych warun­ków obser­wa­cyj­nych, będzie to jed­nak nie­zwy­kle cie­ka­wy moment do obser­wa­cji, ponie­waż nisko zawie­szo­ny i czę­ścio­wo zaćmio­ny Księ­życ w połą­cze­niu z róż­ny­mi obiek­ta­mi na zie­mi na linii wzro­ku stwo­rzą neisa­mo­wi­te wido­ki war­te uwiecz­nie­nia na zdję­ciach.

  Życzę Wam dobrej pogo­dy i uda­nych obser­wa­cji!

  Facebooktwittermailby feather
 • Ostat­ni Super Księ­życ w 2014 roku

  9 wrze­śnia 2014 wystą­pi ostat­nia w tym roku peł­nia, pod­czas któ­rej Księ­życ znaj­dzie się w punk­cie swo­jej orbi­ty naj­bliż­szym Zie­mi. Będzie to trze­ci tego­rocz­ny tzw. Super Księ­życ. War­to tego dnia obej­rzeć wschód nasze­go sate­li­ty, któ­ry nisko nad wschod­nim hory­zon­tem będzie wyda­wał się więk­szy, niż zwy­kle. Księ­życ wzej­dzie oko­ło godzi­ny 19:00, a zaj­dzie następ­ne­go dnia ok. 7:30 rano.

  [aktu­ali­za­cja] Peł­nia wystą­pi dokład­nie o 3:39 cza­su pol­skie­go 9 wrze­śnia, więc noc z 8 na 9 wrze­śnia jest tą naj­lep­szą do pro­wa­dze­nia obser­wa­cji. Za nie­ści­słość w infor­ma­cji powy­żej prze­pra­szam wszyst­kich wpro­wa­dzo­nych w błąd.

  Super Księ­życ (źr. night​sca​pes​.pl)
  Facebooktwittermailby feather