• Archiwa Tagów zakrycie aldebarana
 • Zakry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

  W nocy z 5 na 6 listo­pa­da, a kon­kret­nie 6.11 nad ranem Księ­życ zakry­je na kil­ka­dzie­siąt minut naj­ja­śniej­szą gwiaz­dę w kon­ste­la­cji Byka — Alde­ba­ra­na. Zja­wi­sko będzie widocz­ne w całej Pol­sce w nie­co róż­nych momen­tach.

  Księ­życ wzej­dzie w nie­dzie­lę 5 listo­pa­da przed godzi­ną 18. Już od wcze­snych chwil nad hory­zon­tem, nasz sate­li­ta prze­mie­rzał będzie obszar nie­ba, w któ­rym znaj­du­je się gro­ma­da otwar­ta gwiazd o nazwie Hia­dy. W cią­gu nocy będzie­my mogli zoba­czyć zakry­cia i odkry­cia gwiazd z tej gro­ma­dy. Nale­ży spo­glą­dać na nie­bo co naj­mniej przez lor­net­kę i szu­kać gwiazd po wschod­niej (“lewej”) stro­nie od Srebr­ne­go Glo­bu. Księ­życ z cza­sem będzie się prze­su­wał wła­śnie w tę stro­nę i zakry­wał obiek­ty z Hiad, by po kil­ku­dzie­się­ciu minu­tach odkryć je po prze­ciw­nej stro­nie. Celo­wo nie poda­ję tutaj momen­tów zakryć i odkryć, ponie­waż będzie tych zja­wisk kil­ka, a dla każ­dej loka­li­za­cji cza­sy te róż­nią się nawet o kil­ka­na­ście minut. Pole­cam zatem śle­dzić wędrów­kę Księ­ży­ca przez Hia­dy i polo­wać na zakry­cia i odkry­cia na pod­sta­wie wido­ku w naszej lor­net­ce czy tele­sko­pie.

  Alde­ba­ran tuż przed zakry­ciem przez Księ­życ (źr. Stel­la­rium)

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1974

  Facebooktwittermailby feather