Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ

W nocy z 25 na 26 czerw­ca doj­dzie do dość rzad­kie­go, lecz trud­ne­go do zaob­ser­wo­wa­nia zja­wi­ska. Nastą­pi zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ. Nie­co póź­niej tej samej nocy, naj­dal­sza pla­ne­ta Ukła­du Sło­necz­ne­go wyło­ni się zza ciem­nej stro­ny tar­czy nasze­go sate­li­ty.

Z racji bar­dzo dużej róż­ni­cy w jasno­ści sła­bo widocz­nej pla­ne­ty i jasne­go Księ­ży­ca, będzie bar­dzo trud­no prze­pro­wa­dzić obser­wa­cje bez uży­cia tele­sko­pu.

Z racji tego zapra­szam wszyst­kich chcą­cych zoba­czyć zakry­cie na trans­mi­sję onli­ne w YouTu­be. Pod TYM lin­kiem będę stre­amo­wał obraz z tele­sko­pu, co mam nadzie­ję pozwo­li nam zoba­czyć zja­wi­sko. Zaczy­na­my o godzi­nie 00:30.

Dodat­ko­wo oko­ło pół godzi­ny przed zakry­ciem Nep­tu­na i oko­ło pół godzi­ny przed jego odkry­ciem, nastą­pi podob­ne zja­wi­sko zakry­cia i odkry­cia jasnej gwiaz­dy w kon­ste­la­cji Wod­ni­ka.

Momen­ty klu­czo­we:
Zakry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — ~00:40
Zakry­cie Nep­tu­na — ~01:12
Odkry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — ~01:18
Odkry­cie Nep­tu­na — ~01:44

Zakry­cia gwiazd i pla­net przez Księ­życ są zja­wi­ska­mi dość cie­ka­wy­mi dla miło­śni­ków astro­no­mii. W przy­pad­ku gwiazd, momen­ty zakry­cia i odkry­cia nastę­pu­ją nagle, ponie­waż gwiaz­dy z racji dzie­lą­cej je od nas odle­gło­ści są pra­wie zero­wych roz­mia­rów (punk­ty). Nato­miast pla­ne­ty zni­ka­ją za tar­czą Księ­ży­ca, stop­nio­wo gasnąc. W Inter­ne­cie może­my zna­leźć nie­sa­mo­wi­te zdję­cia poło­wicz­nie scho­wa­nych za naszym sate­li­tą Jowi­sza, czy Satur­na. W przy­pad­ku Nep­tu­na, nie­ste­ty na takie wido­ki liczyć nie może­my ze wzglę­du na małe roz­mia­ry pla­ne­ty na nie­bie będą­ce skut­kiem gigan­tycz­nej odle­gło­ści dzie­lą­cej ją od nas. Dla­te­go też wspo­mnia­ne zja­wi­sko bar­dziej będzie przy­po­mi­nać to gwiaz­do­we, niż pla­ne­tar­ne.

Pole­cam i zapra­szam!

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.