• Archiwa Tagów neptun
 • Złą­cze­nie Mar­sa z Nep­tu­nem 7 grud­nia 2018

  Wie­czo­rem 7 grud­nia 2018 doj­dzie do bar­dzo bli­skie­go złą­cze­nia Mar­sa z Nep­tu­nem. Pla­ne­ty miną się w w odle­gło­ści będą­cej pięt­na­stą czę­ścią śred­ni­cy Księ­ży­ca na nie­bie. To eks­tre­mal­nie bli­skie złą­cze­nie z cza­sem będzie maleć, lecz widok przez cały wie­czór będzie impo­nu­ją­cy.

  Naj­bli­żej sie­bie pla­ne­ty znaj­dą się jesz­cze za dnia w Pol­sce. Już po zapad­nię­ciu zmro­ku może­my odszu­kać gołym okiem jasne­go, czer­wo­ne­go Mar­sa nad połu­dnio­wo-zachod­nim hory­zon­tem. Do dostrze­że­nia Nep­tu­na potrzeb­na będzie lor­net­ka. Nie ma łatwiej­sze­go spo­so­bu na zaob­ser­wo­wa­nie ostat­niej pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go, niż jego zbli­że­nie do inne­go, jasne­go obiek­tu. Mars posłu­ży Wam jako punkt odnie­sie­nia tego wie­czo­ru. Nep­tu­na znaj­dzie­cie poni­żej Czer­wo­nej Pla­ne­ty. Zja­wi­sko zakoń­czy się po godz. 22, gdy pla­ne­ty zaj­dą za zachod­ni hory­zont.

  Facebooktwittermailby feather
 • Pół­cie­nio­we zaćmie­nie Księ­ży­ca i zakry­cie Nep­tu­na

  Poło­wa wrze­śnia przy­no­si nam kil­ka cie­ka­wych zja­wisk zwią­za­nych z Księ­ży­cem. Srebr­ny Glob 15 dnia mie­sią­ca zakry­je naj­dal­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go — Nep­tu­na, a dzień póź­niej doj­dzie do tzw. pół­cie­nio­we­go zaćmie­nia Księ­ży­ca. Oba zja­wi­ska nie będą łatwo dostrze­gal­ne, lecz mimo wszyst­ko łatwo dostęp­ne albo przez Inter­net lub przy uży­ciu sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go.

  Wie­czo­rem 15 wrze­śnia nasz sate­li­ta znów zakry­je Nep­tu­na. Znów, bo w tym roku mogli­śmy obser­wo­wać toż­sa­me zja­wi­sko pod koniec czerw­ca, co poka­za­łem Wam pod­czas trans­mi­sji na żywo w YouTu­be.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 2099

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ

  W nocy z 25 na 26 czerw­ca doj­dzie do dość rzad­kie­go, lecz trud­ne­go do zaob­ser­wo­wa­nia zja­wi­ska. Nastą­pi zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ. Nie­co póź­niej tej samej nocy, naj­dal­sza pla­ne­ta Ukła­du Sło­necz­ne­go wyło­ni się zza ciem­nej stro­ny tar­czy nasze­go sate­li­ty.

  Z racji bar­dzo dużej róż­ni­cy w jasno­ści sła­bo widocz­nej pla­ne­ty i jasne­go Księ­ży­ca, będzie bar­dzo trud­no prze­pro­wa­dzić obser­wa­cje bez uży­cia tele­sko­pu.

  Z racji tego zapra­szam wszyst­kich chcą­cych zoba­czyć zakry­cie na trans­mi­sję onli­ne w YouTu­be. Czy­taj dalej!!  Post ID 2099

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Mar­sa z Nep­tu­nem

  Kil­ka dni po bli­skiej koniunk­cji Wenus i Mer­ku­re­go doj­dzie do kolej­ne­go bar­dzo cia­sne­go złą­cze­nia dwóch pla­net. Tym razem boha­te­ra­mi tego zja­wi­ska będą Mars i Nep­tun. Co praw­da ten ostat­ni nie jest obiek­tem widocz­nym gołym okiem, ale już za pomo­cą lor­net­ki śred­niej wiel­ko­ści (np. 10×50) może­my dostrzec naj­dal­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go. Mars znaj­dzie się tyl­ko 19 minut kąto­wych od Nep­tu­na. To tyl­ko 23 śred­ni­cy Księ­ży­ca na nie­bie. Dzię­ki tej bli­sko­ści z łatwo­ścią odnaj­dzie­my gazo­we­go olbrzy­ma o pięk­nej soczy­stej nie­bie­skiej bar­wie.

  Do naj­bliż­sze­go złą­cze­nia doj­dzie póź­ną nocą 19 stycz­nia 2015, kie­dy obie pla­ne­ty będą już daw­no pod hory­zon­tem. Z Pol­ski zoba­czy­my złą­cze­nie o mak­sy­mal­nej bli­sko­ści wspo­mnia­nej wcze­śniej w godzi­nach od 17 do 19, gdy obiek­ty będą chy­lić się ku zacho­do­wi. Po zapad­nię­ciu zmro­ku, Mar­sa odnaj­dzie­my gołym okiem nad połu­dnio­wo-zachod­nim hory­zon­tem na wyso­ko­ści kil­ku­na­stu stop­ni. Nep­tun tego wie­czo­ra będzie znaj­do­wać się nad Czer­wo­ną Pla­ne­tą. W polu widze­nia sil­niej­szych sprzę­tów optycz­nych roz­po­zna­my go po nie­bie­skiej bar­wie, któ­ra odróż­nia go od pobli­skich gwiazd.

  Aby zwięk­szyć swo­je szan­se na dostrze­że­nie Nep­tu­na, powin­ni­śmy odda­lić się na kil­ka kilo­me­trów od wszel­kich gęstych zabu­do­wań, gdzie zanie­czysz­cze­nie nie­ba świa­tłem jest nie do zaak­cep­to­wa­nia przy obser­wa­cjach tak sła­bo widocz­nych obiek­tów. Dru­ga waż­na rzecz to sta­bil­na pozy­cja. Jeśli będzie­my uży­wać lor­net­ki, koniecz­nie musi­my ją na czymś oprzeć, a naj­le­piej zamo­co­wać. Ina­czej drga­ją­cy obraz zni­we­czy nasze pró­by.

  Co praw­da obser­wa­cje naj­dal­szej pla­ne­ty w naszym ukła­dzie nie uka­żą jej szcze­gó­łów, ale sama świa­do­mość patrze­nia na obiekt o 4.5 miliar­da kilo­me­trów odda­lo­ny od nas z pew­no­ścią pobu­dzi wyobraź­nię.

  mars neptun 2015.01.19

  Mars i Nep­tun 19.01.2015 godz. 17:30 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather