• Archiwa Tagów zakrycie neptuna
 • Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ — nagra­nie ze stre­amu

  Zapra­szam do obej­rze­nia nagra­nia z trans­mi­sji, któ­rej głów­nym tema­tem było zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ, a tak­że odkry­cie pla­ne­ty. Mia­ło to miej­sce w nocy z 25 na 26 czerw­ca 2016 roku. Poni­żej poda­ję naj­waż­niej­sze momen­ty obser­wa­cji w trak­cie stre­amu.

  14:40 — Zakry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — godz. ~00:40 (z mały­mi pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi 😉 )
  41:00 do 45:15 — Zakry­cie Nep­tu­na — godz. ~01:12
  53:00 — Odkry­cie gwiaz­dy Lamb­da Aqr — godz. ~01:18 (bar­dzo cie­ka­wy moment!)
  1:04:30 do 1:14:13 — Obser­wa­cje gór i kra­te­rów na Księ­ży­cu
  1:17:50 — Odkry­cie Nep­tu­na — godz. ~01:44

  Facebooktwittermailby feather
 • Zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ

  W nocy z 25 na 26 czerw­ca doj­dzie do dość rzad­kie­go, lecz trud­ne­go do zaob­ser­wo­wa­nia zja­wi­ska. Nastą­pi zakry­cie Nep­tu­na przez Księ­życ. Nie­co póź­niej tej samej nocy, naj­dal­sza pla­ne­ta Ukła­du Sło­necz­ne­go wyło­ni się zza ciem­nej stro­ny tar­czy nasze­go sate­li­ty.

  Z racji bar­dzo dużej róż­ni­cy w jasno­ści sła­bo widocz­nej pla­ne­ty i jasne­go Księ­ży­ca, będzie bar­dzo trud­no prze­pro­wa­dzić obser­wa­cje bez uży­cia tele­sko­pu.

  Z racji tego zapra­szam wszyst­kich chcą­cych zoba­czyć zakry­cie na trans­mi­sję onli­ne w YouTu­be. Czy­taj dalej!!  Post ID 1545

  Facebooktwittermailby feather