• Witam!

  Ser­decz­nie witam na stro­nie Nie​bo​Za​Ok​nem​.pl!

  Nie­bo Za Oknem to ser­wis skie­ro­wa­ny do wszyst­ki­ch, któ­rzy chcie­li­by przy­łą­czyć się do nie­zli­czo­nej rze­szy miło­śni­ków nie­ba, lecz nie mają w tej dzie­dzi­nie doświad­cze­nia, ani nie dys­po­nu­ją zaawan­so­wa­nym sprzę­tem do obser­wa­cji. Nie­jed­no­krot­nie aby zaob­ser­wo­wać cie­ka­we zja­wi­sko astro­no­micz­ne wystar­czy nie­uzbro­jo­ne oko, pro­sta lor­net­ka lub apa­rat foto­gra­ficz­ny w smart­fo­nie.

  Tutaj dowie­sz się jakie zja­wi­ska może­sz obej­rzeć oraz w jaki spo­sób może­sz to zro­bić. Wszyst­ko w jak naj­bar­dziej przy­stęp­ny spo­sób.

  Zapra­szam do współ­re­da­go­wa­nia ser­wi­su poprzez kon­takt mailo­wy ze mną lub w komen­ta­rza­ch. Wszel­kie suge­stie i opi­nie będą bar­dzo cen­nym źró­dłem i przy­czy­nią się do zwięk­sze­nia atrak­cyj­no­ści tej stro­ny w przy­szło­ści.

  Zapra­szam rów­nież na fan page Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku!

  Pozdra­wiam i życzę bez­chmur­ne­go nie­ba i powo­dze­nia w obser­wa­cja­ch! 🙂

  Mariu­sz

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather