Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

Docze­ka­li­śmy się cie­ka­we­go zja­wi­ska zakry­cio­we­go w 2017 roku. 28 kwiet­nia Księ­życ naj­pierw zakry­je, a potem odkry­je jed­ną z naj­ja­śniej­szych gwiazd na ziem­skim nie­bie — Alde­ba­ra­na. Alde­ba­ran (arab­ska nazwa — Oko Byka) to naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka. Zja­wi­sko wystą­pi wcze­snym wie­czo­rem na dość jasnym jesz­cze nie­bie, lecz powin­no być dosko­na­le widocz­ne przez lor­net­ki i oczy­wi­ście więk­sze sprzę­ty optycz­ne.

W dniu zja­wi­ska Księ­życ będzie miał kształt bar­dzo wąskie­go sier­pa, ponie­waż będzie tuż po nowiu. Dzię­ki temu widok będzie jesz­cze cie­kaw­szy. Do zakry­cia i odkry­cia doj­dzie nad zachod­nim hory­zon­tem, gdzie powin­ni­śmy odszu­kać nasze­go sate­li­tę. Będzie on znaj­do­wał się kil­ka­na­ście stop­ni nad linią wid­no­krę­gu. To oko­ło kil­ku­na­stu cm na linij­ce trzy­ma­nej na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Księ­życ jest jed­nak na tyle jasny, że ta meto­da oka­że się zbęd­na i po pro­stu zoba­czy­my go na nie­bie bez żad­ne­go pro­ble­mu 🙂 Następ­nie za pomo­cą lor­net­ki lub sil­niej­sze­go sprzę­tu powin­ni­śmy zna­leźć gwiaz­dę ‑Alde­ba­ra­na — tuż przy jego tar­czy, po lewej stro­nie.

Zja­wi­sko potrwa oko­ło 4045 minut. Naj­pierw zoba­czy­my, jak Alde­ba­ran zbli­ża się szyb­ko do kra­wę­dzi tar­czy Księ­ży­ca (a w zasa­dzie to Księ­życ zbli­ży się do gwiaz­dy), by w mgnie­niu oka zga­snąć za nią. Sta­nie się to po ciem­nej stro­nie tar­czy nasze­go sate­li­ty, co z pew­no­ścią będzie nie­zwy­kłym wido­kiem. Kil­ka­dzie­siąt minut póź­niej Alde­ba­ran wyło­ni się zza tar­czy Księ­ży­ca po pra­wej jego stro­nie. Ten moment musi­my wycze­kać czuj­nie, ponie­waż nie będzie­my mie­li kom­for­tu śle­dze­nia obu obiek­tów do momen­tu zetknię­cia, jak przy zakry­ciu. Tym razem gwiaz­da nagle poja­wi się tuż przy kra­wę­dzi tar­czy Księ­ży­ca, po jego oświe­tlo­nej stro­nie.

Z racji wystę­po­wa­nia zja­wi­ska zwa­ne­go para­lak­są, momen­ty zakry­cia i odkry­cia są róż­ne w zależ­no­ści od miej­sca obser­wa­cji. Poni­żej poda­łem orien­ta­cyj­ne cza­sy dla kil­ku miast poło­żo­nych skraj­nie w naszym kra­ju (NE, NW, SE, SW, N, S), a tak­że dla Łodzi, w cen­trum Pol­ski. Jak widać, róż­ni­ce wystę­pu­ją, lecz nie są one gigan­tycz­ne. Nale­ży zacząć obser­wo­wać oba cia­ła odpo­wied­nio wcze­śniej, aby nie prze­ga­pić momen­tu zakry­cia, a potem czuj­nie wycze­ki­wać przez kil­ka minut na moment odkry­cia.

Mia­stoMoment zakry­cia (orien­ta­cyj­nie)Moment odkry­cia (orien­ta­cyj­nie)
Suwał­ki20:2320:58
Szcze­cin20:1921:02
Prze­myśl20:2521:08
Jele­nia Góra20:2121:07
Gdy­nia20:2020:59
Kra­ków20:2321:08
Łódź20:2221:05
Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.