Zakry­cie i odkry­cie Alde­ba­ra­na przez Księ­życ

23 lute­go 2018 doj­dzie do ostat­nie­go z serii zakry­cia i odkry­cia Alde­ba­ra­na przez Księ­życ. Ta naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Byka była regu­lar­nie zakry­wa­na od 2015 roku, a po tym cyklu na następ­ny przyj­dzie nam cze­kać aż 16 lat.

Wła­śnie w oko­ło 17-let­nich okre­sach nastę­pu­ją serie zakryć i odkryć Alde­ba­ra­na. Dzi­siej­sze, ostat­nie z obec­ne­go cyklu będzie wyjąt­ko­wo łatwe w obser­wa­cji. Gwiaz­da znik­nie po lewej”, ciem­nej stro­nie tar­czy Księ­ży­ca. Nasz sate­li­ta będzie tyl­ko w poło­wie oświe­tlo­nym, więc w momen­cie zakry­wa­nia gwiaz­dy jego jasna część nie będzie nas ośle­piać za bar­dzo, by unie­moż­li­wić obser­wa­cje. Koniecz­ne będzie jed­nak uży­cie lor­net­ki lub oczy­wi­ście sil­niej­szej opty­ki, aby wygod­nie zare­je­stro­wać moment znik­nię­cia Alde­ba­ra­na za tar­czą Srebr­ne­go Glo­bu.

Zakry­cie nastą­pi w róż­nych momen­tach w zależ­no­ści od miej­sca obser­wa­cji, lecz z grub­sza będzie to oko­ło godzi­ny 18:00 z kil­ku­mi­nu­to­wym mar­gi­ne­sem. Nale­ży wcze­śniej śle­dzić ruch obiek­tów wzglę­dem sie­bie i sku­pić się na cią­głej obser­wa­cji tuż przed zakry­ciem, któ­re nastą­pi w ułam­ku sekun­dy.

Trud­niej­sze w obser­wa­cji będzie odkry­cie gwiaz­dy. Nastą­pi ono oko­ło godzi­nę póź­niej po prze­ciw­nej — jasnej stro­nie Księ­ży­ca. Tu już wyma­ga­ne jest zna­nie dokład­ne­go momen­tu odkry­cia w danej loka­li­za­cji, aby go nie prze­ga­pić. Dodat­ko­wo jasna tar­cza Srebr­ne­go Glo­bu utrud­ni zaob­ser­wo­wa­nie odkry­cia. Naj­le­piej oko­ło godzi­nę po zakry­ciu obser­wo­wać dol­ną pra­wą” część Księ­ży­ca, gdzie poja­wi się gwiaz­da.

Alde­ba­ran jest naj­ja­śniej­szą z tzw. gwiazd kró­lew­skich, czy­li tych zakry­wa­nych przez Księ­życ. War­to zaob­ser­wo­wać jego zakry­cie i odkry­cie, bo na następ­ne przyj­dzie nam cze­kać bar­dzo dłu­go.

Facebooktwittermailby feather