Naj­lep­sza widocz­ność Mer­ku­re­go w 2016 roku

Naj­bliż­sze dni sta­ną pod zna­kiem Mer­ku­re­go — naj­bliż­szej Słoń­cu pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go. Ten malut­ki
ska­li­sty glob jest zazwy­czaj nie­wi­docz­ny na nie­bie ze wzglę­du na jego bli­skość do naszej dzien­nej
gwiaz­dy. Tym razem jed­nak, pod koniec wrze­śnia i na począt­ku paź­dzier­ni­ka będzie ina­czej. Bez tru­du dostrze­że­my Mer­ku­re­go gołym okiem, a widok dodat­ko­wo upięk­szy wąski sierp Księ­ży­ca.

Mer­ku­ry przez więk­szość roku skry­wa się w bla­sku wscho­dzą­ce­go lub zacho­dzą­ce­go Słoń­ca. Nawet jeśli na
swo­jej orbi­cie wychy­la” się on mak­sy­mal­nie w bok” od naszej gwiaz­dy, to kąt pod jakim patrzy­my na oba
cia­ła powo­du­je, że pla­ne­ta może zacho­dzić prak­tycz­nie nawet rów­no ze Słoń­cem, tyl­ko po pro­stu odda­lo­na od
nie­go dość znacz­nie w lewą lub pra­wą stro­nę. Ten pla­stycz­ny i autor­ski opis ozna­cza oczy­wi­ście
per­spek­ty­wę oso­by patrzą­cej na ten układ z Zie­mi 🙂 Uży­wa­jąc pro­fe­sjo­nal­nej ter­mi­no­lo­gii — gdy Mer­ku­ry
odda­la się dla ziem­skie­go obser­wa­to­ra naj­bar­dziej jak może od Słoń­ca, jest wte­dy w tzw. mak­sy­mal­nej
elon­ga­cji od gwiaz­dy. Może być to elon­ga­cja wschod­nia (wte­dy pla­ne­ta jest na wschód od Słoń­ca, czy­li
świe­ci wie­czo­rem po zacho­dzie) lub zachod­nia (Mer­ku­ry wid­nie­je na nie­bie tuż przed wscho­dem Słoń­ca).
Ten dru­gi sce­na­riusz wystą­pi wła­śnie teraz. 28 wrze­śnia Mer­ku­ry znaj­dzie się w mak­sy­mal­nej elon­ga­cji
zachod­niej. Do tego dodaj­my fakt, że kąt patrze­nia z naszych sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nych będzie bar­dzo
wygod­ny. Zatem pla­ne­tę zoba­czy­my dość wyso­ko na nie­bie jesz­cze gdy nie­bo będzie dość ciem­ne. Cze­go
chcieć wię­cej?!

Co zatem zro­bić, aby zaob­ser­wo­wać naj­mniej­szą i naj­bliż­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go gołym okiem?
Przede wszyst­kim wstać po 5 rano w jeden z poran­ków od 28 wrze­śnia do ok. 4 paź­dzier­ni­ka i spoj­rzeć
nisko nad dokład­nie wschod­ni hory­zont. Naj­le­piej obser­wo­wać oko­ło 5:30. Mer­ku­ry będzie świe­cił dość
jasno na wyso­ko­ści kil­ku (tyl­ko) stop­ni nad linią wid­no­krę­gu.

Pole­cam wybrać datę 29 wrze­śnia, gdy bar­dzo bli­sko pla­ne­ty znaj­dzie się Księ­życ w kształ­cie
nie­sa­mo­wi­cie wąskie­go sier­pa.

Jeśli pogo­da dopi­sze, prze­pro­wa­dzę trans­mi­sję na żywo na YouTu­be w pora­nek 29 sierp­nia. Link do
trans­mi­sji poja­wi się na Face­bo­oku pod adre­sem http://​www​.fb​.com/​N​i​e​b​o​Z​a​O​k​nem.

merkury-ksiezyc-28-09-2016

merkury-ksiezyc-29-09-2016

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.