Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

Ostat­nie­go dnia stycz­nia doj­dzie do wido­wi­sko­we­go złą­cze­nia Księ­ży­ca z Wenus, ale tak­że i Mar­sem. Pla­ne­ty będą odda­lo­ne od sie­bie i od nasze­go sate­li­ty zale­d­wie o kil­ka stop­ni.

Wenus i Ksiezyc 31.01.2016

Zja­wi­ska może­my wyszu­ki­wać już po zmierz­chu na połu­dnio­wo-zachod­nim nie­bie. Z łatwo­ścią odnaj­dzie­my jasne obiek­ty, jaki­mi są Wenus oraz Księ­życ w posta­ci wąskie­go sier­pa. Mars uka­że nam się, gdy nie­bo ściem­ni się bar­dziej. Pla­ne­ta jest bowiem dale­ko od nas i świe­ci dość sła­bo.

Złą­cze­nie będzie moż­na obser­wo­wać do oko­ło godzi­ny 20:00.

Facebooktwittermailby feather

3 Responses to Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

  1. Dzię­ku­ję bar­dzo za wyjaśnienie,bo wła­śnie się zasta­na­wia­li­śmy z mężem i córecz­ka­mi co widzi­my

  2. Awatar  xawery
    xawery mówi:

    Mars jest planetą,więc na pew­no nie świe­ci tyl­ko odbi­ja świa­tło sło­necz­ne