Poran­ny taniec pla­net i Księ­ży­ca 1719 wrze­śnia 2017

Wido­wi­sko­we poran­ki cze­ka­ją na tych, któ­rzy będą mie­li na tyle sil­ną wolę, aby wstać wcze­śnie rano. Od 17 do 19 wrze­śnia doj­dzie do ist­ne­go tań­ca pla­net i Księ­ży­ca. Mer­ku­ry, Mars, Wenus oraz nasz sate­li­ta w dyna­micz­nym ruchu po sfe­rze nie­bie­skiej będą zbli­żać się do sie­bie i mijać nawza­jem, two­rząc nie­zwy­kły spek­takl.

Aby stać się świad­kiem serii złą­czeń wspo­mnia­nych pla­net i Księ­ży­ca, trze­ba wstać po godzi­nie 5 rano. Wte­dy to wszyst­kie wymie­nio­ne wcze­śniej obiek­ty będą już nad wschod­nim hory­zon­tem, a jed­no­cze­śnie będzie na tyle wcze­śnie, aby nie­bo nie było jesz­cze zbyt jasne od zbli­ża­ją­ce­go się do wscho­du Słoń­ca. Dokład­ny czas naj­lep­szej widocz­no­ści obiek­tów róż­nić się będzie od loka­li­za­cji obser­wa­to­ra. Obser­wu­jąc ze wschod­nich czę­ści Pol­ski, trze­ba będzie spoj­rzeć w nie­bo wcze­śniej, niż na zacho­dzie kra­ju. Poni­żej przed­sta­wiam gra­fi­ki pre­zen­tu­ją­ce układ ciał nie­bie­skich o godzi­nie 5:30 w Kra­ko­wie.

Oczy­wi­ście wszyst­kie obiek­ty powin­ny bez pro­ble­mu być widocz­ne gołym okiem.

Wśród naj­cie­kaw­szych ukła­dów w trak­cie tań­ca pla­net i Księ­ży­ca moż­na wymie­nić:

  • złą­cze­nie Mer­ku­re­go z Mar­sem 17.09
  • złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus i Regu­lu­sem (gwiaz­da w Lwie) 18.09
  • złą­cze­nie Wenus z Regu­lu­sem oraz Księ­ży­ca z Mer­ku­rym 19.09
  • male­ją­cy sierp Księ­ży­ca każ­de­go poran­ka

Jeśli tyl­ko pogo­da Wam pozwo­li na obser­wa­cje, nie prze­gap­cie tego nie­co­dzien­ne­go wido­ku!

Facebooktwittermailby feather

Komentarze są zamknięte.