• Archiwum kategorii Koniunk­cje (złą­cze­nia)
 • Złą­cze­nie Jowi­sza z Księ­ży­cem

  Jowi­sz powo­li odda­la się od Słoń­ca i sta­je się coraz lepiej widocz­ny na nie­bie. Pla­ne­ta jest po zachod­niej stro­nie naszej gwiaz­dy, co ozna­cza, że wscho­dzi wcze­śniej, niż Słoń­ce. Ozna­cza to rów­nież, że aktu­al­nie jest widocz­ny o poran­ku. I wła­śnie nad ranem 28 paź­dzier­ni­ka doj­dzie do złą­cze­nia Jowi­sza z Księ­ży­cem, któ­ry zbli­ża się do nowiu i minie naj­więk­szą pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go w swo­jej wędrów­ce po nie­bie.

  Jowi­sza od Księ­ży­ca dzie­lić będzie 2.5 stop­nia. To tyle, ile wyno­si­ła­by odle­gło­ść mię­dzy nimi wyra­żo­na w cen­ty­me­tra­ch, gdy­by­śmy ją mie­rzy­li linij­ką wycią­gnię­tą przed sie­bie. Widok będzie tym cie­kaw­szy, że Księ­życ poja­wi się w posta­ci bar­dzo wąskie­go sier­pa, a nie­bo stop­nio­wo będzie jaśnieć i przy­bie­rze naj­pierw ciem­no-, a następ­nie jasno­nie­bie­ską bar­wę. Złą­cze­nia pla­net i Księ­ży­ca zawsze wyglą­da­ją impo­nu­ją­co na takim tle.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1653

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Naj­lep­sza widocz­no­ść Mer­ku­re­go w 2016 roku

  Naj­bliż­sze dni sta­ną pod zna­kiem Mer­ku­re­go — naj­bliż­szej Słoń­cu pla­ne­ty Ukła­du Sło­necz­ne­go. Ten malut­ki
  ska­li­sty glob jest zazwy­czaj nie­wi­docz­ny na nie­bie ze wzglę­du na jego bli­sko­ść do naszej dzien­nej
  gwiaz­dy. Tym razem jed­nak, pod koniec wrze­śnia i na począt­ku paź­dzier­ni­ka będzie ina­czej. Bez tru­du dostrze­że­my Mer­ku­re­go gołym okiem, a widok dodat­ko­wo upięk­szy wąski sierp Księ­ży­ca.

  Mer­ku­ry przez więk­szo­ść roku skry­wa się w bla­sku wscho­dzą­ce­go lub zacho­dzą­ce­go Słoń­ca. Nawet jeśli na
  swo­jej orbi­cie wychy­la” się on mak­sy­mal­nie w bok” od naszej gwiaz­dy, to kąt pod jakim patrzy­my na oba
  cia­ła powo­du­je, że pla­ne­ta może zacho­dzić prak­tycz­nie nawet rów­no ze Słoń­cem, tyl­ko po pro­stu odda­lo­na od
  nie­go dość znacz­nie w lewą lub pra­wą stro­nę. Ten pla­stycz­ny i autor­ski opis ozna­cza oczy­wi­ście
  per­spek­ty­wę oso­by patrzą­cej na ten układ z Zie­mi 🙂 Uży­wa­jąc pro­fe­sjo­nal­nej ter­mi­no­lo­gii — gdy Mer­ku­ry
  odda­la się dla ziem­skie­go obser­wa­to­ra naj­bar­dziej jak może od Słoń­ca, jest wte­dy w tzw. mak­sy­mal­nej
  elon­ga­cji od gwiaz­dy. Czy­taj dalej!!  Post ID 1653

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Wiel­ka koniunk­cja Wenus i Jowi­sza

  27 sierp­nia 2016 roku doj­dzie do eks­tre­mal­nie bli­skie­go złą­cze­nia Wenus i Jowi­sza. Te 2 naj­ja­śniej­sze pla­ne­ty na ziem­skim nie­bie miną się w odle­gło­ści zale­d­wie 14 śred­ni­cy kąto­wej Księ­ży­ca! Tak cia­snej koniunk­cji mię­dzy tymi obiek­ta­mi nie było od 2 lat. Zja­wi­sko, choć spek­ta­ku­lar­ne, będzie jed­nak dość trud­nym w obser­wa­cji ze wzglę­du na poło­że­nie pla­net na pol­skim nie­bo­skło­nie.

  Czy­taj dalej!!  Post ID 1653

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem i Satur­nem

  Jesz­cze kil­ka dni temu Księ­życ minął wiszą­ce­go coraz niżej nad zachod­nim hory­zon­tem Jowi­sza. Nasz sate­li­ta w ruchu wstecz­nym wzglę­dem sfe­ry nie­bie­skiej zdą­żył już zawę­dro­wać kil­ka­dzie­siąt stop­ni na wschód i w dwie noce 1415 lip­ca minie naj­pierw Mar­sa, a potem Satur­na.

  Co praw­da nie będą to bli­skie złą­cze­nia pla­net ze Srebr­nym Glo­bem, jed­nak jasny Mars i Saturn w pobli­żu Księ­ży­ca zapew­nią dobry widok na wie­czor­nym nie­bie. Czy­taj dalej!!  Post ID 1653

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

  Okres dobrej widocz­no­ści Jowi­sza dobie­ga koń­ca. Pla­ne­ta co wie­czór coraz bar­dziej zbli­ża się do Słoń­ca i z tego wzglę­du jest coraz niżej nad hory­zon­tem. Wpły­wa na to rów­nież nie­ko­rzyst­ne nachy­le­nie Zie­mi do płasz­czy­zny eklip­ty­ki (płasz­czy­zny orbit pla­net). Nie­mniej jed­nak w cią­gu naj­bliż­szy­ch tygo­dni cze­ka nas jesz­cze kil­ka cie­ka­wy­ch zja­wi­sk z udzia­łem Jowi­sza. Naj­bliż­sze już 9 lip­ca — złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem. Czy­taj dalej!!  Post ID 1653

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather