• Archiwum kategorii Koniunkcje (złączenia)
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

  Dru­gi dzień nowe­go 2014 roku przy­wi­ta nas pięk­nym spo­tka­niem dwóch naj­ja­śniej­szych wie­czor­no-noc­nych obiek­tów na nie­bie, czy­li Księ­ży­ca i Wenus. Nie­dłu­go po zacho­dzie Słoń­ca poja­wią się one nad połu­dnio­wo-zachod­nim hory­zon­tem, a dzie­lić je będzie nie­ca­łe 2 stop­nie. To tyle, ile ok 2 cm na linij­ce, któ­rą trzy­ma­li­by­śmy na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Sma­ku temu złą­cze­niu nada­wać będzie nie­zwy­kle wąski sierp Księ­ży­ca, któ­re­go faza wynie­sie zale­d­wie 2% jego śred­ni­cy. Ozna­cza to też, że aby dostrzec nasze­go sate­li­tę, będzie­my potrze­bo­wać dobrych warun­ków pogo­do­wych prak­tycz­nie do same­go hory­zon­tu. Obser­wa­cje naj­ła­twiej będzie zacząć od zlo­ka­li­zo­wa­nia Wenus, któ­ra powin­na stać się widocz­na ok. pół godzi­ny po zacho­dzie Słoń­ca. Będzie ona świe­cić, jak jasna gwiaz­da oko­ło 10 stop­ni nad hory­zon­tem. Tuż nad nią szu­kaj­my eks­tre­mal­nie wąskie­go sier­pa Księ­ży­ca. W obser­wa­cjach na pew­no pomo­że lor­net­ka.

  Księżyc i Wenus 02.01.2014

  Źr.: Stel­la­rium

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Satur­nem

  Cie­ka­wych złą­czeń Księ­ży­ca z cia­ła­mi nie­bie­ski­mi ciąg dal­szy. W nocy 2829 grud­nia nasz natu­ral­ny sate­li­ta zbli­ży się na nie­wiel­ką odle­głość do Satur­na. Naj­więk­sze zbli­że­nie na pol­skim nie­bie nastą­pi przy wscho­dzie obu obiek­tów nad hory­zont, ok. godzi­ny 4:00 nad ranem na wscho­dzie Pol­ski i 4:30 na zacho­dzie nasze­go kra­ju. Saturn będzie się wte­dy znaj­do­wał ok. 2,5 stop­nia od Księ­ży­ca, czy­li ok. 2,5 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni przy wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce.Księżyc i Saturn 29.12.2013 godz. 4:30

  Księ­życ i Saturn 29.12.2013 godz. 4:30 (źr.: Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca ze Spi­ką

  Dzień po złą­cze­niu z Mar­sem, Księ­życ spo­tka się z naj­ja­śniej­szą gwiaz­dą w gwiaz­do­zbio­rze Pan­ny — Spi­ką. Będzie to bar­dzo bli­skie złą­cze­nie. Oba obiek­ty dzie­lić będzie od sie­bie zale­d­wie 10 minut kąto­wych (1÷6 stop­nia), co spra­wi wra­że­nie, jak­by się ze sobą sty­ka­ły! Naj­bli­żej sie­bie znaj­dą się ok 2:40 w nocy. Jeśli dys­po­nu­jesz co naj­mniej lor­net­ką, na pew­no nie poża­łu­jesz uży­cia jej do obser­wa­cji.

  Księżyc i Spika 27.12.2013 godz. 2:40

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem

  W nocy 2526 grud­nia nastą­pi złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem. Bez tru­du znaj­dzie­my oba obiek­ty na nie­bie w dru­giej poło­wie nocy, począt­ko­wo na wschod­niej czę­ści nie­ba. Mars świe­ci czer­wo­na­wym bla­skiem i jest dość jasnym obiek­tem. Naj­więk­sze zbli­że­nie na pol­skim nie­bie nastą­pi przy wscho­dzie obu obiek­tów nad hory­zont, ok. godzi­ny 00:20 na wscho­dzie Pol­ski i ok. 00:55 na zacho­dzie nasze­go kra­ju. Mars będzie się wte­dy znaj­do­wał ok. 6 stop­ni od Księ­ży­ca, czy­li ok. 6 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni przy wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce.

  Księżyc i Mars 26.12.2013 godz. 01:00

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem

  W nocy 1819 grud­nia nastą­pi złą­cze­nie Księ­ży­ca z Jowi­szem. Bez tru­du znaj­dzie­my oba obiek­ty na nie­bie już po godzi­nie 18, począt­ko­wo na wschod­niej czę­ści nie­ba. W naj­bliż­szej odle­gło­ści, ok. godzi­ny 2 nad ranem, Jowisz będzie się znaj­do­wał ok. 5 stop­ni od Księ­ży­ca, czy­li ok. 5 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni na wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce. Układ ten będzie wdzięcz­nym tema­tem do robie­nia zdjęć.

  Księżyc i Jowisz 18.12.2013 godz. 18:00

  Facebooktwittermailby feather