• Archiwum kategorii Inne
 • Gru­dnio­we prze­lo­ty ISS nad Pol­ską

  Nie­mal przez 3 tygo­dnie grud­nia będzie­my mogli podzi­wiać wie­czor­ne prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej nad Pol­ską. ISS to jasny, bia­ły punkt suną­cy po nie­bie z pręd­ko­ścią porów­ny­wal­ną do tem­pa poru­sza­nia się samo­lo­tów pasa­żer­ski­ch z punk­tu widze­nia obser­wa­to­ra z Zie­mi. Sta­cji nie spo­sób jest pomy­lić z czymś innym głów­nie ze wzglę­du na jej jasno­ść. Poru­sza się ona zawsze z zacho­du w kie­run­ku wschod­nim. W zależ­no­ści od prze­lo­tu, może ona poja­wiać się dokład­nie na zacho­dzie lub bar­dziej na pół­noc lub połu­dnie od tego kie­run­ku.

  Wszyst­kie naj­cie­kaw­sze prze­lo­ty opi­szę dokład­nie na fan page’u Ama­to­rzy Noc­ne­go Nie­ba na Face­bo­oku. Zapra­szam!

  Źr. grafiki: Polskie Radio
  Źr. gra­fi­ki: Pol­skie Radio
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej nad Pol­ską

  W paź­dzier­ni­ku będzie­my mie­li oka­zję obser­wo­wać prze­lo­ty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej na pol­skim wie­czor­nym nie­bie. ISS będzie poja­wiać się nawet 2 razy w cią­gu jed­ne­go wie­czo­ru. Widocz­no­ść sta­cji potrwa do poło­wy mie­sią­ca.

  O naj­cie­kaw­szy­ch prze­lo­ta­ch będę infor­mo­wał na Face­bo­oku.

  Aby zoba­czyć ISS, nie trze­ba uży­wać przy­rzą­dów optycz­ny­ch. Sta­cję bar­dzo dobrze widać gołym okiem jako jasny bia­ły punkt suną­cy po nie­bie z pręd­ko­ścią podob­ną do prze­la­tu­ją­cy­ch samo­lo­tów. ISS zawsze nad­la­tu­je z kie­run­ku zachod­nie­go (cza­sem jets to połu­dnio­wy lub pół­noc­ny zachód) i kie­ru­je się na wschód.

  Źró­dło: natio​nal​ge​ogra​phic​.com
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Alert zorzo­wy!

  Aktu­al­nie na Słoń­cu poja­wi­ła się tzw. dziu­ra koro­nal­na. Jest to obszar, z któ­re­go emi­to­wa­ny jest w
  prze­strzeń stru­mień wyso­ko­ener­ge­tycz­ny­ch czą­stek. Może się to dziać dzię­ki osła­bio­ne­mu polu
  magne­tycz­ne­mu, któ­re w nor­mal­ny­ch warun­ka­ch wią­że cząst­ki i ścią­ga” z powro­tem na powierzch­nię Słoń­ca.

  Aktyw­na dziu­ra koro­nal­na zwró­co­na jest w stro­nę Zie­mi i z tego wzglę­du do naszej pla­ne­ty dotrzeć ma
  gęsty stru­mień wia­tru sło­necz­ne­go, a to z kolei pra­wie na pew­no wywo­ła zorze polar­ne o dość znacz­nej
  sile. Dodat­ko­wo w okre­sie rów­no­no­cy zja­wi­ska te są jesz­cze lepiej wykształ­co­ne, a w takim momen­cie roku
  wła­śnie jeste­śmy.

  W naj­bliż­sze noce 2829 wrze­śnia pole­cam zatem śle­dzić sytu­ację tzw. współ­czyn­ni­ka Kp, któ­ry mówi o
  zasię­gu zorzy. Jeśli osią­gnie on war­to­ść powy­żej 6, miesz­kań­cy pół­noc­nej Pol­ski mogą pró­bo­wać uchwy­cić
  zorzę na zdję­cia­ch. Im więk­sze Kp, tym dalej na połu­dnie się­gnie zja­wi­sko. War­to­ść ponad 8 ozna­czać
  może widocz­no­ść zorzy nawet na połu­dniu nasze­go kra­ju.

  Aktu­al­ne dane spraw­dzi­my np. na stro­nie http://www.softservenews.com/Aurora.htm

  Gorą­co pole­cam polo­wa­nie na zorzę polar­ną z dala od miej­ski­ch świa­teł. Naj­le­piej mieć je za sobą na
  połu­dniu, ponie­waż zja­wi­sko wystę­pu­je nad pół­noc­nym hory­zon­tem. Nawet jeśli nie widzi­my kolo­ro­wy­ch barw
  gołym okiem, war­to robić kon­tro­l­ne zdję­cia, sta­wia­jąc apa­rat na sta­ty­wie i wyko­nu­jąc kilku(nasto)
  sekun­do­we eks­po­zy­cje na czu­ło­ści 800 ISO i więk­szej, na krót­ki­ch ogni­sko­wy­ch.

  Dziu­ra koro­nal­na na Słoń­cu (fot. NASA)
  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • Obser­wa­cje na żywo fla­ry Iri­dium

  Dość czę­sto na nie­bie może­my zoba­czyć bar­dzo jasne, powo­li poru­sza­ją­ce się obiek­ty, któ­re wol­no jaśnie­ją i gasną, a ich mak­sy­mal­ny bla­sk trwa do kil­ku­na­stu sekund. Jeśli widzie­li­ście takie zja­wi­sko na wie­czor­nym lub poran­nym nie­bie, to jest spo­ra szan­sa, że Waszym oczom uka­za­ła się fla­ra Iri­dium.

  Iri­dium to sieć 66 sate­li­tów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch, któ­re swo­imi pane­la­mi ante­no­wy­mi odbi­ja­ją świa­tło sło­necz­ne, rzu­ca­jąc je na powierzch­nię Zie­mi. Moż­na zatem takie roz­bły­ski porów­nać do zającz­ków” pusz­cza­ny­ch do nas z orbi­ty ziem­skiej. Wię­cej infor­ma­cji o natu­rze flar oraz meto­da­ch ich prze­wi­dy­wa­nia i obser­wa­cji opi­sa­łem obszer­niej w porad­ni­ku pod TYM lin­kiem. Czy­taj dalej!!  Post ID 1689

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather
 • ISS nad wie­czor­ną Pol­ską

  Mię­dzy­na­ro­do­wa Sta­cja Kosmicz­na wra­ca nad pol­skie wie­czor­ne nie­bo. ISS będzie­my mogli oglą­dać do 11 czerw­ca każ­de­go wie­czo­ra i nocy. Zapra­szam na fan­pa­ge na Face­bo­oku, gdzie będę umiesz­czał infor­ma­cje o naj­cie­kaw­szy­ch prze­lo­ta­ch nad naszym kra­jem.

  https://www.facebook.com/​NieboZaOknem/

  (Źr. gra­fi­ki http://​www​.asc​-csa​.gc​.ca)

  Facebooktwittergoogle_plusmailby feather