• Archiwa Tagów mars
 • Opo­zy­cja Mar­sa

  8 kwiet­nia 2014 roku o godzi­nie 21:03 Mars znaj­dzie się w tzw. opo­zy­cji. Jest to układ w prze­strze­ni, w któ­rym Słoń­ce, Zie­mia i trze­ci obiekt znaj­du­ją się w jed­nej linii w poda­nej kolej­no­ści. W opo­zy­cji mogą zna­leźć się wszyst­kie pla­ne­ty okrą­ża­ją­ce Słoń­ce dalej, niż Zie­mia. Jed­ną z tych pla­net jest wła­śnie Mars. Czer­wo­na Pla­ne­ta wzej­dzie oko­ło godzi­ny 20:00 i będzie widocz­na przez całą noc, do godzi­ny 6:00. Opo­zy­cja ma jesz­cze jed­ną cechę — obiekt w niej się znaj­du­ją­cy osią­ga naj­wyż­szą wyso­kość na nie­bie, nad połu­dnio­wym hory­zon­tem (tzw. góro­wa­nie) dokład­nie o pół­no­cy. Wypa­truj­my zatem Mar­sa jasno świe­cą­ce­go czer­wo­na­wym kolo­rem w dowol­nym momen­cie nocy. Poniż­sza map­ka uka­zu­je pozy­cję pla­ne­ty ok. godzi­ny 22:00. Zoba­czy­my tam tak­że pod­po­wiedź — Mars znaj­du­je się bli­sko jasnej gwiaz­dy — Spi­ki, któ­ra pomo­że nam w loka­li­za­cji pla­ne­ty. War­to tej nocy popa­trzeć w nie­bo. W opo­zy­cji obiekt jest naj­ja­śniej­szy. Czer­wo­na Pla­ne­ta osią­gnie jasność ‑1.26 mag. Na tak jasne­go Mar­sa kolej­ny raz przyj­dzie nam pocze­kać do 2016 roku.

  Mars w opozycji, 08.04.2014 godz. 22:00

  Mars w opo­zy­cji, 8.04.2014 godz. 22:00 (Źr.: Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

  W nocy z 18 na 19 mar­ca Księ­życ po raz kolej­ny w tym roku uło­ży z Mar­sem i naj­ja­śniej­szą gwiaz­dą kon­ste­la­cji Pan­ny — Spi­ką pięk­ny trój­kąt na nie­bie. Obiek­ty wzej­dą nad wschod­ni hory­zont oko­ło 20:30 i znik­ną w bla­sku świ­tu nad zachod­nim hory­zon­tem oko­ło godzi­ny 5:30. Z bie­giem nocy układ tych obiek­tów będzie się zmie­niał. Na począt­ku Księ­życ znaj­dzie się oko­ło 1 stop­nia od Spi­ki i ok. 4 stop­ni od Mar­sa. Potem nasz natu­ral­ny sate­li­ta będzie się odda­lał od pozo­sta­łych ciał nie­bie­skich. War­to obej­rzeć to zja­wi­sko zarów­no wie­czo­rem, jak i nad ranem, aby zauwa­żyć ruch Księ­ży­ca wzglę­dem gwiazd na sfe­rze nie­bie­skiej.

  Księżyc, Mars i Spika 18.03.2014

  Księ­życ, Mars i Spi­ka 18.03.2014 godz. 21:00 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

  Póź­nym wie­czo­rem 19 lute­go na nie­bie poja­wi się cie­ka­wy trój­kąt, któ­re­go wierz­choł­ki stwo­rzą Księ­życ, Mars oraz Spi­ka — naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Pan­ny. Dzie­lić je będzie od sie­bie od 3 do 5 stop­ni. Będzie to więc dość bli­skie zbli­że­nie. Złą­cze­nia wypa­try­wać moż­na od ok. godzi­ny 23:00, począt­ko­wo bar­dzo nisko nad wschod­nim hory­zon­tem, aż do świ­tu.

  Księżyc, Mars i Spika 19.02.2014

  Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki, 19.02.2014 (źr.: Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

  W poło­wie nocy z 22 na 23 stycz­nia na nie­bie poja­wi się cie­ka­wy trój­kąt, któ­re­go wierz­choł­ki stwo­rzą Księ­życ, Mars oraz Spi­ka — naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Pan­ny. Dzie­lić je będzie od sie­bie ok. 5 stop­ni. Będzie to więc dość bli­skie zbli­że­nie. Złą­cze­nia wypa­try­wać moż­na od ok. pół­no­cy, począt­ko­wo bar­dzo nisko nad połu­dnio­wo-wschod­nim hory­zon­tem, do same­go rana.

  Księżyc, Mars i Spika 23.01.2014

  Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki 23.01.2014 ok. godz. 1:30 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem

  W nocy 2526 grud­nia nastą­pi złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mar­sem. Bez tru­du znaj­dzie­my oba obiek­ty na nie­bie w dru­giej poło­wie nocy, począt­ko­wo na wschod­niej czę­ści nie­ba. Mars świe­ci czer­wo­na­wym bla­skiem i jest dość jasnym obiek­tem. Naj­więk­sze zbli­że­nie na pol­skim nie­bie nastą­pi przy wscho­dzie obu obiek­tów nad hory­zont, ok. godzi­ny 00:20 na wscho­dzie Pol­ski i ok. 00:55 na zacho­dzie nasze­go kra­ju. Mars będzie się wte­dy znaj­do­wał ok. 6 stop­ni od Księ­ży­ca, czy­li ok. 6 cm na linij­ce trzy­ma­nej w dło­ni przy wypro­sto­wa­nej przed sie­bie ręce.

  Księżyc i Mars 26.12.2013 godz. 01:00

  Facebooktwittermailby feather