• Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki

  Póź­nym wie­czo­rem 19 lute­go na nie­bie poja­wi się cie­ka­wy trój­kąt, któ­re­go wierz­choł­ki stwo­rzą Księ­życ, Mars oraz Spi­ka — naj­ja­śniej­sza gwiaz­da w kon­ste­la­cji Pan­ny. Dzie­lić je będzie od sie­bie od 3 do 5 stop­ni. Będzie to więc dość bli­skie zbli­że­nie. Złą­cze­nia wypa­try­wać moż­na od ok. godzi­ny 23:00, począt­ko­wo bar­dzo nisko nad wschod­nim hory­zon­tem, aż do świ­tu.

  Księżyc, Mars i Spika 19.02.2014

  Złą­cze­nie Księ­ży­ca, Mar­sa i Spi­ki, 19.02.2014 (źr.: Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Wenus naj­ja­śniej­sza w 2014 roku

  Od kil­ku tygo­dni nad ranem może­my podzi­wiać pięk­nie lśnią­cą na nie­bie Wenus — dru­gą w kolej­no­ści od Słoń­ca pla­ne­tę Ukła­du Sło­necz­ne­go. Jej blask w tygo­dniu 1016 stycz­nia 2014 będzie jed­nak wyjąt­ko­wo sil­ny. Wenus w tym okre­sie osią­gnie naj­więk­szą w całym roku jasność, któ­ra wynie­sie ok ‑4.4 mag. Tak duży blask pla­ne­ty przy warun­kach ciem­ne­go oto­cze­nia powo­du­je rzu­ca­nie cie­ni przez oświe­tla­ne przez nią przed­mio­ty! War­to zatem wstać o 5 rano i spoj­rzeć w stro­nę wschod­nie­go hory­zon­tu. Wte­dy Wenus wzno­si się nad jego linię i lśni na nie­bo­skło­nie do oko­ło godzi­ny 6:30, gdy świt roz­my­je blask pla­ne­ty. Oczy­wi­ście po okre­sie naj­więk­sze­go bla­sku Wenus nadal będzie wdzięcz­nym obiek­tem poran­nych obser­wa­cji. Oso­by dys­po­nu­ją­ce lor­net­ką lub tele­sko­pem będą mogły dodat­ko­wo zauwa­żyć, że kształt pla­ne­ty to sierp przy­po­mi­na­ją­cy ten księ­ży­co­wy.

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Mer­ku­rym

  Wie­czo­rem 31 stycz­nia będzie­my mie­li oka­zję zaob­ser­wo­wać naj­bliż­szą Słoń­cu pla­ne­tę, czy­li Mer­ku­re­go, w nie­da­le­kiej odle­gło­ści od Księ­ży­ca. Nasz natu­ral­ny sate­li­ta zbli­ży się na dystans oko­ło 10 stop­ni od tej pla­ne­ty i będzie dobrym punk­tem odnie­sie­nia do odna­le­zie­nia jej na jesz­cze jasnym nie­bie. Mer­ku­ry jest obiek­tem trud­nym w obser­wa­cji, gdyż zawsze znaj­du­je się bli­sko Słoń­ca. Powo­du­je to, że widocz­ny jest on nie­dłu­go po zacho­dzie lub przed wscho­dem naszej dzien­nej gwiaz­dy nisko nad hory­zon­tem, i to w naj­lep­szym przy­pad­ku. Nie­bo jest wte­dy jesz­cze jasne i prze­szka­dza w odna­le­zie­niu pla­ne­ty. Dla­te­go też war­to wyko­rzy­stać oka­zję i posłu­żyć się pobli­skim Księ­ży­cem do nawi­ga­cji. Dodat­ko­wo w tym cza­sie Mer­ku­ry znaj­dzie się w tzw. mak­sy­mal­nej elon­ga­cji tego roku, czy­li naj­więk­szej kąto­wej odle­gło­ści od Słoń­ca na nie­bie. Czyż­by­śmy lep­szych warun­ków nie mogli sobie wyobra­zić? Teo­re­tycz­nie. Bo w prak­ty­ce tego wie­czo­ra Księ­życ będzie jesz­cze bar­dzo mło­dy” jako eks­tre­mal­nie wąski sierp w fazie wyno­szą­cej jedy­nie 1%, czy­li tyle jego śred­ni­cy będzie oświe­tlo­ne przez Słoń­ce. Cze­ka nas zatem nie lada wyzwa­nie i nie­wy­klu­czo­ne, że naj­pierw odnaj­dzie­my Mer­ku­re­go, a potem Księ­życ. Pole­cam użyć lor­net­ki, któ­ra bar­dzo nam pomo­że w poszu­ki­wa­niach i obser­wa­cjach. Poniż­sza map­ka poka­zu­je pozy­cję obu obiek­tów nad zachod­nim hory­zon­tem oraz wzglę­dem sie­bie, oko­ło godzi­ny 17:00 dla cen­trum Pol­ski. Miesz­kań­cy zlo­ka­li­zo­wa­ni na zachód od cen­trum kra­ju zoba­czą taki widok kil­ka minut póź­niej. Ci zlo­ka­li­zo­wa­nie na wschód — wcze­śniej. Jeśli nie uda nam się tego dnia, nic stra­co­ne­go. Szcze­gó­ły pod map­ką.

  Księżyc i Merkury 31.01.2014

  Mer­ku­ry i Księ­życ 31.01.2014 godz. 17:00 (cen­trum Pol­ski) (źr.: Stel­la­rium)

  Dzień póź­niej, czy­li wie­czo­rem 1 lute­go sytu­acja znacz­nie się popra­wi. Księ­życ nabie­rze kształ­tów” i powi­nien być już bez tru­du dostrze­gal­ny, tym bar­dziej, że będzie znacz­nie wyżej nad hory­zon­tem. Mer­ku­ry znaj­dzie się oko­ło 7 stop­ni pod Księ­ży­cem. Obiek­tów wyszu­kuj­my na nie­bie jak naj­wcze­śniej po zacho­dzie Słoń­ca, gdy zacznie się już ściem­niać. Real­nie będzie to ponow­nie oko­ło godzi­ny 17:00. Poni­żej map­ka dla 1 lute­go.

  Księżyc i Merkury 01.02.2014

  Mer­ku­ry i Księ­życ 01.02.2014 godz. 17:00 (cen­trum Pol­ski) (źr.: Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather
 • Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus

  Pora­nek 29 stycz­nia przy­wi­ta nas pięk­nym spo­tka­niem dwóch naj­ja­śniej­szych wie­czor­no-noc­nych obiek­tów na nie­bie, czy­li Księ­ży­ca i Wenus. W tym mie­sią­cu mie­li­śmy już oka­zję obser­wo­wać oba cia­ła nie­bie­skie w bli­skim złą­cze­niu. Było to 2 stycz­nia wie­czo­rem. Tym razem nie­dłu­go przed wscho­dem Słoń­ca poja­wią się one nad połu­dnio­wo-wschod­nim hory­zon­tem, a dzie­lić je będzie nie­ca­łe 5 stop­ni. To tyle, ile ok. 5 cm na linij­ce, któ­rą trzy­ma­li­by­śmy na wycią­gnię­tej przed sie­bie ręce. Sma­ku temu złą­cze­niu nada­wać będzie nie­zwy­kle wąski sierp Księ­ży­ca, któ­re­go faza wynie­sie zale­d­wie 4% jego śred­ni­cy.

  Księżyc i Wenus 29.01.2014

  Złą­cze­nie Księ­ży­ca z Wenus 29.01.2014 06:30 (źr. Stel­la­rium)

  Facebooktwittermailby feather